50.000 euros per a entitats i esportistes individuals

subvencions2016El passat 3 de maig, la junta de govern local va aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts de 2018 per a entitats locals sense ànim de lucre amb l'objectiu de contribuir al finançament de les seves activitats ordinàries i extraordinàries. L'Ajuntament hi destina un total de 49.540 euros a través de quatre programes o àmbits temàtics: educació infantil i primària (11.000 euros), gent gran (5.500 euros), cultura (10.500 euros) i esports (22.540 euros). Aquest darrera partida reserva el 10% de l’import a ajudar els esportistes que practiquen disciplines individuals. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 15 de juny i el període màxim d'avaluació de les sol·licituds i atorgament dels ajuts serà en tot cas inferior a dos mesos, de manera que el 15 d’agost estaran totes resoltes.

Cada àmbit temàtic té fixats els seus propis criteris i barems específics de valoració, si bé tots els programes es regeixen pel procediment de prorrateig, que implica el repartiment de l'import global pressupostat entre els diversos beneficiaris de la subvenció en una quantitat proporcional a la valoració tècnica obtinguda per cada proposta. En les sol·licituds de subvenció per a activitats concretes s'hauran d'emplenar tantes fitxes com projectes presenti l'entitat.

Com a norma general, l'import de la subvenció atorgada no superarà el 50% del cost de l'activitat, tot i que en el cas dels ajuts destinats a la gent gran la quantitat pot arribar a cobrir-ne el 100%.

Per poder-hi concórrer, els sol·licitants han d'estar prèviament donats d'alta en el registre municipal d'entitats. L'única excepció seran les entitats del programa de cooperació al desenvolupament perquè abasten un àmbit d'actuació supramunicipal i els esportistes individuals, els qual es poden beneficiar d'ajuts per als desplaçaments i inscripció en diverses competicions segons el seu rendiment i el nivell de renda de la unitat familiar.

Tal com recull l'article 13.4 de l'ordenança general de subvencions, qualsevol ajut econòmic atorgat per l'Ajuntament comporta l'obligació de fer avinent aquest patrocini en tota la documentació gràfica que generi l'activitat.

Forma de pagament
Un cop atesa la sol·licitud, l'Ajuntament abonarà anticipadament el 75% de la subvenció concedida a través d'una transferència bancària al compte de l'entitat. En el cas dels ajuts de cooperació aquest percentatge es podrà incrementar fins al 100%. Posteriorment i mitjançant la presentació dels mecanismes de justificació establerts, es percebrà el 25% restant de la subvenció.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria de subvencions i descarregar-vos tots els documents i impresos necessaris en aquest enllaç.
Llegir més ...

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de material i llibres i de menjador escolar pel curs 2018-2019

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals escolars pel curs 2018-2019 (material i llibres)

Beneficiaris

Alumnes empadronats a Teià que la seva unitat de convivència no superi els ingressos següents:

Nombre de membres

Ingressos nets mensuals

2

1035,80€

3

1274,83 €

4

1513,86 €

5

1752,89 €

6

1991,92 €


La renda disponible de la unitat de convivència s’obté de la suma dels ingressos i de restar la despesa d’habitatge (hipoteca o lloguer), amb un màxim de 569,12 € mensuals.


On sol·licitar l’ajut

En el cas de no superar els ingressos indicats, podeu sol·licitar data d’entrevista als Serveis Socials Bàsics:

Passeig de la Riera, 94 1a planta
Telèfon 93 555 12 34
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h, excepte dijous de 17 a 20h.


Termini de presentació de sol·licituds

Del 21 de maig al 15 de juny de 2018
 
* Cal aportar la documentació indicada al revers el dia de l’entrevista.

Documentació que cal aportar per cursar la sol·licitud

General:

·         DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat de convivència o altra documentació acreditativa.
·         Llibre de família.
·         Justificació dels ingressos corresponents als 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud (nòmines, certificats de pensions, subsidi d’atur, saldo mig bancari, ...).
·         Certificat de Vida Laboral dels majors de 16 anys (es pot sol·licitar al telèfon 901.50.20.50 o al web www.seg-social.es)
·         Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) que acrediti la percepció o no de prestacions, de tots els membres majors de 16 anys en situació d’atur.
·         Rebuts de lloguer o hipoteca dels darrers 6 mesos.
·         Saldo mig bancari o extracte de tots els comptes corrents dels darrers 6 mesos.


Específica:

·         Carnet de família nombrosa i/o monoparental.
·         Certificat o targeta de discapacitat de la Generalitat.
·         Conveni regulador de separació o divorci.

 


 

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar curs 2017-2018, segons bases establertes pel Consell Comarcal del Maresme amb conveni amb el Dpt. d’Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaBeneficiaris

Alumnes que la seva unitat familiar tinguin una renda no superior als ingressos anuals següents:

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació.

-       Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €
-       Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €
-       Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80 €
-       Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900 €

Per ampliar informació es poden consultar les bases de la convocatòria a www.ccmaresme.cat.

On sol·licitar l’ajut

En el cas de no superar els ingressos indicats, podeu sol·licitar data d’entrevista als Serveis Socials Bàsics:

Passeig de la Riera, 94 1a planta
Telèfon 93 555 12 34
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h, excepte dijous de 17 a 20h.

Termini

Del 21 de maig al 15 de juny de 2018
* Cal aportar la documentació indicada al revers el dia de l’entrevista.
 
Documentació que cal aportar per cursar la sol·licitud
General:

  • Fotocòpia del DNI o NIE o PASSAPORT de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de que l’alumne no en disposi: certificat de naixement i llibre de família
  • Codi IDALU*


*1 (IDALU) És el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. La família el pot demanar al centre educatiu.

Econòmica:
Es recomana que els sol·licitants realitzin la declaració de la renda.

Per acreditar la situació econòmica de l’any 2017, en cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a ingressos no contributius:

  • Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social
  • Situació d’atur: certificat actualitzat del SEPE i la seva quantia
  • Pensions no contributives: certificat acreditatiu de la pensió i la seva quantia
  • Perceptor d’ajut de lloguer: Certificat de l’Agència de l’habitatge i la seva quantia

Específica:

  • Carnet de família nombrosa i/o monoparental
  • Certificat o targeta de discapacitat de la Generalitat
  • Conveni o sentència de divorci
  • Infants en acolliment: resolució de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Llegir més ...

Teià dedicarà una plaça a l’1 d’octubre

rotondaEl ple municipal de l’Ajuntament de Teià celebrat ahir va acordar per unanimitat de tots els grups municipals (ERC-Compromís amb Teià, GT i PDeCAT) una moció per dedicar una plaça a commemorar l’1 d’octubre de 2017, data en què es va celebrar el referèndum d’autodeterminació de Catalunya.

L’espai finalment triat ha estat la rotonda d’entrada al nucli urbà de la població, a la confluència de la Riera amb el passeig del Castanyer i les avingudes de Massarosa i de José Roca Suárez Llanos. L’alcalde, Andreu Bosch, va destacar la centralitat de l’indret i va explicar que fins ara no gaudia de cap denominació específica ni té números d’habitatges, per la qual cosa la seva inscripció en el nomenclàtor de carrers no suposarà canvis per a cap particular.

Exhibint la mateixa sintonia, els grups municipals van aprovar cinc propostes de resolució més: una moció de suport a l’escola catalana i als professors de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca; una altra a favor del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària; una tercera en defensa dels drets de les dones que han patit agressions sexuals; una declaració institucional que advoca per un cicle sostenible dels aliments, i una darrera moció a favor de la llei catalana de canvi climàtic i de la seva estratègia de mitigació.

A favor dels mestres
La regidora d’Educació, Montse Riera, va apel·lar a la llibertat de càtedra dels docents per denunciar “l’eliminació dels drets de tota la comunitat educativa” per part de l’aparell judicial de l’Estat, i va expressar la seva solidaritat amb tots els professors catalans de secundària que estan en el seu “punt de mira”. Riera va condemnar “la instrumentalització i manipulació política i mediàtica” que se n’està fent, i va animar els mestres a seguir fent dels alumnes “ciutadans lliures amb una visió crítica del món”.

En nom de GT, la regidora Núria Andinyach va fer referència al darrer comunicat del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), en el qual s’adverteix que “en molts centres s’està caient en l’autocensura i es deixen de fer activitats que abans es feien amb normalitat perquè se senten amenaçats”. Antinyach va criticar la “judicialització de l’educació” i el seu “ús partidista”, i va defensar que “a l’escola s’ha de poder parlar de tot” perquè els alumnes han de ser “persones competents en les qüestions socials”.

Per la seva part, l’alcalde “com a docent”, i el portaveu del PDeCAT Francesc Ribas “com a pare”, van exigir als jutges “que deixin els professors en pau”.

Els tribunals van ser també els protagonistes de la resta de mocions: el Tribunal Constitucional per haver suspès les lleis catalanes 9/2017 d’universalització de l’atenció sanitària i 16/2017 de canvi climàtic, i l’Audiència Provincial de Navarra per la sentència de ‘La Manada’.

La regidora de Sanitat, Gemma Rosell, va retreure “la permanent deslleialtat institucional de l’Estat per ús del sistema judicial contra el Parlament i la voluntat expressada a les urnes”, i va defensar “el dret de tothom a la sanitat, especialment dels col·lectius més desafavorits”.

Per la seva part, Montse Riera va assegurar que la sentència del cas de ‘La Manada’ “representa un precedent d’impunitat” i suposa “un greuge per a totes les dones, ja que posa en dubte el seu paper davant d’una agressió sexual i afavoreix els estereotips de gènere”. La moció acusa els jutges d’actuar amb un “biaix patriarcal” i expressa el seu suport a totes les dones víctimes de les violències masclistes. Per aquest motiu, el ple es va comprometre a elaborar un protocol local d’actuació contra l’assetjament sexual i a impulsar campanyes de prevenció i sensibilització, especialment als centres educatius.
Llegir més ...

Les obres de la Riera

Què farem?

obresRiera2Se substituirà el clavegueram obsolet del passeig de la Riera, en un tram de 800 metres lineals. Aquesta actuació és necessària per raons de salubritat i seguretat, ja que l’actual canonada d’aigües fecals està obsoleta. Instal·lada l’any 1976, presenta greus deficiències i amenaça l’estabilitat de la calçada del passeig.

Els treballs consistiran a anul·lar la l’antiga conducció de formigó situada en el marge dret (en sentit ascendent), i instal·lar-ne una de fosa en el costat oposat. És alhora una obra complexa, ja que l’estesa del nou col·lector i l’anul·lació de l’antic obligarà a obrir tota la secció del carrer i a tallar el trànsit rodat.

Cal aclarir que l’obra no consisteix en el soterrament de la Riera, tot i que és perfectament compatible en un futur. El seu endegament és, però, competència del Govern de l’Estat.


Durada

L’obra te una durada prevista de 5 mesos. Començarà el 4 de juny i s’hi treballarà també durant l’agost per tal d’acabar a finals d’octubre.

Com ho farem?

El projecte s’ha dividit en sis trams. L’execució començarà per baix, a l’alçada de la rotonda d’entrada al centre urbà, i finalitzarà al torrent de can Mateu, una mica més amunt del parc de can Godó.

Per a cada sector s’ha previst un desviament de trànsit específic per tal de garantir l’accés al curs alt de la Riera i als habitatges de l’entorn. A mida que l’obra avanci, s’anirà recordant quines vies alternatives s’habiliten en cada moment a través del web www.teia.cat i les xarxes socials municipals.

Els 6 trams per dividir l'obra són:

-Tram 1: Passeig del Castanyer - C. Josep Puigoriol

-Tram 2: C. Josep Puigoriol - Torrent de les Monges

-Tram 3: Torrent de les Monges - C. Antoni Gaudí

-Tram 4: C. Antoni Gaudí - C. Pere Noguera

-Tram 5: C. Pere Noguera - Carretera d’en Sarró

-Tram 6: Carretera d’en Sarró - Torrent de Can MateuobresRiera4Resultat:

El nou tub tindrà 80 centímetres de diàmetre, la qual cosa multiplicarà per 6,5 la capacitat de hidràulica, que passarà de 350 litres per segon a 2.400.

El tram central es deixarà lliure per si mai es pot afrontar el soterrament de la Riera i s’hi ha de construir la caixa d’aigües.Cost i finançament

Al concurs s’hi van presentar 12 empreses i l’adjudicació va ser per Asfalts de Tordera, que va oferir un preu de 720.000 euros amb IVA inclòs, un 18% per sota de l’import de licitació. La inversió, que és la més important del mandat 2015-2019, es cobrirà amb:

-La  Diputació de Barcelona hi aporta 500.000 € (69’5%) a través del Pla Xarxa de Governs Locals.

-Un crèdit a interès zero de la Diputació, de 175.000 € (24’3%)

-L’Ajuntament hi aporta 45.000 € (6’2%), al marge de despeses complementàriesTOTAL 720.000 € (IVA inclòs)obresRiera3Millores:
Aprofitant l’obertura de rases, se soterraran dos tubs per al futur desplegament de la fibra òptica, així com una canonada d’aigua potable per millorar-ne el servei. Aquesta nova canalització ha de permetre reduir les afectacions a tota la població en cas d’avaria.
A nivell d’accessibilitat, s’igualarà la rasant de 152 escocells d’arbres amb la vorera del passeig per evitar el risc de caiguda dels vianants, mitjançant l’aplicació d’un paviment drenant.
Quant a millora de la mobilitat, es reposarà totalment l’asfalt del tram de la Riera afectat per les obres, se senyalitzarà la rotonda plana d’entrada al poble amb 16 balises lluminoses tipus LED i s’instal·laran dos radars informatius per recordar el límit de velocitat de 40 km/hora.Afectacions:

Es veurà afectada la mobilitat i el trànsit de vehicles particulars, així com els serveis comercials. Durant aquest procés també minvaran els espais d'aparcament de la via pública.

El servei de recollida de residus també patirà alteracions, així com la línia d’autobús C15.

Per qualsevol dubte o consulta: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Llegir més ...

Les obres del clavegueram de la Riera començaran el 4 de juny

Clavegueram Riera01Vuitanta persones van assistir ahir dimecres a l’audiència pública celebrada a La Unió per sentir les explicacions dels responsables municipals sobre les obres de renovació del clavegueram del passeig de la Riera i expressar les seves inquietuds.

La sessió va comptar amb la participació de l’alcalde i màxim responsable d’Obres Públiques, Andreu Bosch, així com de l’arquitecte municipal, Josep Anton Novo, i de l’autor i director tècnic del projecte executiu de l’obra, Jordi Sanmillán. A més, també hi eren presents la majoria de regidors de l’equip de govern, la portaveu de l’oposició, el cap en funcions de la Policia Local i els responsables de l’empresa adjudicatària.

La magnitud de l’obra ha obligat a dividir-la en sis trams: de la rotonda d’entrada al poble al carrer de Josep Puigoriol; d’aquí fins al torrent de les Monges; del torrent al carrer d’Antoni Gaudí; d’aquest punt al carrer de Pere Noguera; de Pere Noguera a la carretera d’en Sarró, i d’aquí fins al torrent de can Mateu i el carrer de Sebastià Dalmau. D’aquesta manera que es reduiran les afectacions de trànsit i les dificultats d’accés als habitatges.

De juny a octubre
Si no hi ha cap contratemps, les obres començaran el 4 de juny i finalitzaran el 31 d’octubre, d’acord amb el calendari de treball presentat per l’empresa Asfalts del Tordera. Aquesta constructora ha estat la guanyadora d'entre les dotze que es van presentar al concurs públic de licitació del projecte, amb un preu de 720.000 euros (IVA inclòs).

El gruix del finançament prové de la Diputació de Barcelona: 500.000 euros de subvenció directa del Pla Xarxa de Governs Locals 2015-2019, i 175.000 euros més d’un préstec de la mateixa administració a interès zero. Els 45.000 restants, fins assolir la xifra de 720.000, seran aportats per l’Ajuntament, que ha reservat una partida de 220.000 euros per fer front a altres despeses complementàries com ara l’adequació de vials i zones d’estacionament alternatives, o la senyalització provisional.

Direcció i reforç tècnic
Per fer un seguiment acurat dels treballs i resoldre les incidències que es vagin produint, l’Ajuntament ha contractat l’autor del projecte, Jordi Sanmillán, perquè dirigeixi l’obra. A més, ha reforçat els Serveis Tècnics municipals amb l’enginyer d’obres públiques Xavier Salamero, i comptarà també amb els serveis d’un enginyer de forest per garantir la protecció dels plàtans de la Riera.

830 metres
El mateix Sanmillán va explicar l’abast de l’actuació, consistent a anul·lar el vell col·lector que hi al costat dret de la Riera i a instal·lar-ne un de nou al costat esquerre en una longitud de 830 metres, des de la rotonda d’entrada al poble fins al torrent de can Mateu. Per això caldrà creuar 53 escomeses d’una banda a l’altra, construir noves arquetes i omplir amb formigó la canonada antiga perquè no es col·lapsi i enfonsi la calçada, com ja ha passat algun cop en els darrers anys.

L’arquitecte municipal, Josep Anton Novo, va explicar que la conducció actual no arriba a dos pams de diàmetre, la qual cosa provoca que quan plou molt entri en càrrega, saltin les tapes de registre i s’inundin alguns habitatges. Per això es reemplaçarà per un nou tub de polietilè de 80 centímetres de diàmetre i 6 vegades més de capacitat portant, que s’anirà col·locant en peces de 6 metres de llarg. “S’obrirà una rasa de 2 metres de fondària, que caldrà estintolar per garantir la seguretat dels treballadors”, va dir. Malgrat els inconvenients, Novo va demanar “un vot de confiança en la velocitat d’execució de l’empresa, ja que té la maquinària i el personal necessaris per executar totes les fases d’excavació, instal·lació i pavimentació sense necessitat de subcontractar-ne cap”.

Clavegueram Riera02Obra inajornable
L’alcalde va admetre que es tracta d’una obra “complexa i poc vistosa perquè quedarà sota terra”, però va destacar que “és la tercera inversió municipal més important dels darrers anys, després del Poliesportiu i la Biblioteca” i va recordar que “és una obra per a tots, perquè tots la farem servir”. Conscient de les molèsties que ocasionarà la seva instal·lació, Bosch va apel·lar “a la responsabilitat política per qüestions de salubritat i seguretat, ja que la canonada és de l’any 1976 i té moltes deficiències”.

L’arquitecte municipal va confirmar que “l’obra s’ha de fer perquè la claveguera ha arribat al final de la seva vida útil” i va defensar que es faci ara, i no pas a la tardor, perquè hi ha més hores de llum solar, perquè les escoles aviat faran jornada intensiva i després vindran les vacances, i perquè el mes d’agost Teià veu reduïda la seva mobilitat.

Vies i aparcaments alternatius
Mentre durin les obres, les voreres quedaran lliures en tot moment. En canvi, el trànsit rodat s’haurà de desviar. Per això s’han estudiat diversos recorreguts alternatius que contemplen, fins i tot, l’adequació del camí de la Serra i l’obertura d’un accés provisional entre Sant Berger i el cementiri.

També s’ha previst la distribució de bosses d’aparcament dissuasives en els trams inferior, mig i superior de la Riera. Amb aquest objectiu, es millorarà l’entrada i sortida a l’aparcament de can Llaurador, i s’arranjaran el pàrquing de can Barrera i tots els terrenys de naturalesa rústica d’aquells particulars amb qui s’està pendent d’arribar a acords i de signar els convenis corresponents. “Estem parlant de bosses de certa capacitat, de més de 50 places cadascuna”, va anunciar l’alcalde.

A més, l’Ajuntament ha aconseguit la cessió temporal per part de la Generalitat de 20 places al pàrquing subterrani que hi ha a la plaça de la Cooperativa amb la intenció de posar-les a disposició d’aquells veïns que tenen garatge dins la seva finca, però que no el poden utilitzar per culpa de les obres. A raó d’una plaça per cada domicili, l’Ajuntament els facilitarà una clau electrònica per accedir-hi i una autorització nominal mentre duri l’afectació del seu tram.

Esforç comunicatiu
Per informar de les obres, l’Ajuntament editarà un Butlletí Municipal i una publicació específica amb els plànols de les afectacions i les alternatives viàries, i habilitarà un correu electrònic per comunicar directament amb els Serveis Tècnics: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. El seu responsable es va comprometre ahir a fer “tot el possible per atenuar i abordar els problemes que sorgeixin”.

A més, l’alcalde va anunciar que es convocaran reunions específiques amb els veïns de cada tram a mida que avancin les obres, i d’altres de sectorials. El dia 30 de maig, per exemple, se’n farà una a les 20.30h a la sala de plens per parlar amb els titulars d’activitats econòmiques.

Preguntes dels veïns
Al final de la sessió es van obrir tres torns d’intervencions del públic, amb preguntes de tota mena sobre aparcament, recorreguts alternatius, senyalització, serveis d’emergències i trànsit escolar. També n’hi va haver algunes de relacionades amb el soterrament de la Riera. En aquest punt, l’alcalde va deixar clar que aquesta obra no hi té res a veure, però que és compatible amb un eventual endegament, i va assegurar que l’Ajuntament “no hi renuncia” i que per això seguirà pressionant a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè actualitzi el projecte de soterrament de l’any 2009 i al Ministeri de Medi Ambient espanyol perquè el doti econòmicament als pressupostos generals de l’Estat.
Llegir més ...

El Maridatge dels Sentits ja és aquí

MaridatgeAquest divendres a les 19h s’inaugura formalment el Maridatge dels Sentits al centre d’art de Ca l’Antiga amb la Festa de la primavera, que inclou l’obertura de l’exposició Elogi de la voluptuositat, de l’artista Alejandra Rubies, i l’acte de constitució del jurat del primer Concurs Internacional Mouillette d’Argent. Seguidament, els membres del tribunal presentaran al públic els perfums que s’han presentat a la convocatòria i s’obrirà el procés de votació per al premi del públic. L’assistència a aquests esdeveniments és gratuïta i oberta a tothom.

A continuació us fem cinc cèntims de les activitats de la primera setmana del festival i us convidem a consultar el programa complet al web maridatgedelssentits.cat

Teatre, perfums i vins
La Casa Municipal de Cultura acull dissabte, de 10 a 12.30 h, un taller de teatre i moviment a través del món de l’olfacte, a càrrec de l’actriu Carme Pla i la perfumista Irene Gisbert.

Diumenge a les 12 h, també a La Unió, hi ha programada una visita guiada gratuïta a l’exposició Renaixement a Florència. De la farmàcia al perfum, a càrrec del dissenyador Jaume Romagosa.

El mateix dia, de 13 a 14 h, al Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora es farà un Maridatge de productes fumats amb vins de la DO Alella, a càrrec de la sommelier Eli Vidal.

activitats Maridatge

Captures de paisatge
Durant tres dies seguits –dissabte 19, diumenge 20 i dilluns 21 de maig– s’han programat tres caminades –una cada dia, d’11 a 16h– per recollir herbes aromàtiques i amb les quals cada participant podrà elaborar el seu propi perfum. L’actor i perfumista Ernesto Collado trasllada a la Serralada Litoral la seva experiència a l’Empordà a l’hora de capturar el paisatge en un hidrolat personal. Mentre les plantes es destil·len, els assistents gaudiran d’un dinar a la rectoria de l’ermita de Sant Mateu.

Segona Pasqua
Aprofitant que serà festiu, dilluns 21 de maig a les 12h es farà al pati de la Rectoria un taller infantil de pintura olfactiva, a càrrec d’Ainea Perfums.

El mateix dia a les 18h, el doctor Joaquim Mullol, director de la Unitat de Rinologia del servei d’Otorinolaringologia de l’Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques, pronunciarà una conferència sobre El sentit de l’olfacte a l’Espai can Llaurador. I a les 19.30h, al Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora tindrà lloc un nou Maridatge de vins de la DO Alella, xocolata i perfums, a càrrec de la sommelier i perfumista Núria Cruelles i de la perfumista i antropòloga Irene Gisbert.

Entre setmana
Dimarts 22 a les 19.30h, Jaume i Judit Riera impartiran un taller gastronòmic de Flors al plat al pati de la Rectoria.

Dimecres 23 ales 19h, la xef Iolanda Bustos, de La Calèndula de Regencós, protagonitzarà un Show cooking de cuina biodinàmica al restaurant El nouAntigó, seguit d’un tast gastronòmic a peu dret.

Dijous 24 a les 18.30h, el pizzer Fabián Martín, doble campió del món en acrobàcia i qualitat, parlarà a l’Espai can Llaurador dels Ingredients florals i vegetals a les pizzes. I per acabar les activitats entre setmana, Roser Domingo realitzarà el mateix dijous a les 20h al Forn de Llenya Mateu el taller de decoració de plats florals titulat Les flors i el menjar. L’experiència inclou una degustació de lemon curd.

Llegir més ...

El Casal d’Estiu farà la volta al món en 25 dies

casal 2018Des d'avui i fins al 25 de maig teniu temps per apuntar-vos al Casal d’Estiu que organitza l’Ajuntament de Teià. Com l’any passat, l’agència de serveis de lleure i animació Brúixola serà l’encarregada de prestar el servei. En aquesta edició, les activitats programades giren a l’entorn d’un eix d’animació que té com a centre aconseguir la volta al món en 25 dies.

Com de costum, el Casal ofereix la possibilitat d’assistir-hi del 25 de juny al 27 de juliol, o bé de reservar-hi plaça per setmanes. Existeixen diverses combinacions horàries: matí de 9 a 13h, o bé matí i tarda de 9 a 17h amb la possibilitat de quedar-se o no a dinar, així com un servei complementari de permanències de 8 a 9h.

El gruix de les activitats es realitzarà a l’Institut Turó d’en Baldiri, si bé s’utilitzaran altres instal·lacions municipals com la piscina de Sant Berger tres cops a la setmana. A més, la resta de dies s’organitzaran jocs aquàtics amb un canó d’escuma per passar-s’ho bé i combatre la calor, i cada dijous es farà una excursió en autocar fora de la població. S’hi anirà, per exemple, a l’arborètum de Sant Maria de Palautordera, al parc de Francesc Macià de Malgrat de Mar, a Castell Ciuró i a l’espai natural de Sant Llorenç del Munt.

La proposta s’adreça a nens i nenes de 3 a 12 anys, amb continguts i activitats concebudes per a les diferents franges d’edat. El Casal està dirigit i dinamitzat per un equip d’educadors formats en les diferents necessitats del projecte, reforçat per un grup de suport en ocasió d’activitats extraordinàries (rocòdrom, canó d’escuma, bicicletes, jocs gegants...). També s’ha programat una nit de jocs optativa per fomentar la col·laboració entre petits i grans, el dia 19 de juliol.

Centre d’interès
Totes les activitats del Casal giraran al voltant d’una història: la volta al món en 25 dies amb mitjans sostenibles. Tibant d’aquest fil argumental, els nens i nenes del Casal aprendran els trets més característics de cada regió i cultura del món: des de la Capadòcia fins a Austràlia, passant per l’Índia, el Nepal i Indonèsia.

En el decurs d’aquesta aventura, cada setmana es presentarà una ambientació i una història autoconclusiva –que començarà dilluns i acabarà divendres– en què persones natives de cada país ens faran descobrir els seus menjars, músiques, danses, costums i creences.

Inscripcions

Com ja és habitual, el segon o tercer germà empadronats a Teià gaudiran d’un descompte del 25% sobre el preu setmanal, i les reserves per a la segona setmana o posteriors que es facin dins del període d’inscripcions gaudiran d’un 5% de descompte addicional.

Fins al 25 de maig us podeu apuntar a les oficines de l’Ajuntament pel matí, de 9h a 14h, i dijous a la tarda de 17h a 20h.

A continuació trobareu, adjunts, els documents següents: full d'inscripció, document amb consells i preus del Casal, i dossier informatiu amb les autoritzacions necessàries que cal presentar.
Llegir més ...

Subvencions 2018. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2018.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de maig de 2018 i per unanimitat dels assistents, adopta els següents acords:

PRIMER.- APROVAR les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions en l'exercici 2018 per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o interès socials, que compleixin els criteris generals i específics establerts en les bases, estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i simultàniament obrir la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions.

SEGON.- DETERMINAR que l'eficàcia de la convocatòria s’ajornarà el temps que sigui necessari quan es formulin reclamacions pels interessats contra les referides bases generals i específiques per al seu atorgament.

TERCER.- AUTORITZAR la despeses destinada a l'atorgament de les subvencions per a l'exercici 2018, a persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o d’interès socials, per un import total màxim de 49.540,00 €, distribuïts en les partides del pressupost Municipal de 2018, segons el següent detall:

ÀREA I PROGRAMA

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

Cultura

210 3300 4800000

10.500,00

Esports

240 3410 4800000

22.540,00

Educació infantil i primària

430 3200 4800000

11.000,00

Gent Gran

420 2312 4800000

5.500,00QUART.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis i web municipal aquest acord, així com del contingut de les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions i d’obertura de la convocatòria, determinant el termini màxim de presentació de sol·licituds el dia 15 de juny de 2018.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, donant-los trasllat d’una còpia de les bases generals i específiques aprovades i posant a la seva disposició tots els models necessaris per formalitzar la corresponent sol·licitud de subvenció.

SISÈ.- DONAR COMPTE dels anteriors acords al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que es convoqui.
Llegir més ...

Jaume Romagosa inaugura la contribució dels artistes plàstics al Maridatge dels Sentits

primaveraJa som a l’avantsala del II Maridatge dels Sentits, la fira del perfum, les flors i la gastronomia que inundarà d’activitats per a tots els gustos els carrers de Teià del 18 al 27 de maig.

Per anar fent boca, avui a les 19h s’inaugura a La Unió l’exposició oficial del festival. Com l’any passat, és obra del dissenyador Jaume Romagosa i gira a l’entorn del Renaixement a Florència: de la farmàcia al perfum.

Com ell mateix relata, “la irrupció a Europa de la pesta bubònica a mitjan segle XIV va provocar que la gent no és rentés davant la creença infundada que l’aigua corrent era transmissora de malalties”. Aleshores, a les apotecaries dels convents s’utilitzaven les plantes oloroses que cultivaven als claustres i camps del voltant per elaborar remeis i guariments.

En aquell context, la ciutat-estat de Florència va esdevenir el bressol del Renaixement: un moviment artístic i cultural que deixava enrere els cànons medievals. Per reconstruir aquesta revolució intel·lectual cap a la modernitat, l’artista teianenc ha pres com a fil conductor l’ambiciosa Caterina de Mèdici, la dona més poderosa del segle XVI. Romagosa també ha comptat amb la col·laboració de la Farmacia di Santa Maria Novella de Florència, un establiment fundat pels frares dominics fa més de 800 anys. Des de la seva botiga a Barcelona l’han orientat i li han cedit productes per a l’exposició; de la mateixa manera que també ho ha fet el Museu Cusí de Farmàcia del Masnou.

“Les obres pictòriques més emblemàtiques d’aquesta època són El naixement de Venus i La primavera, de Sandro Botticelli”, explica Romagosa. En aquest darrer quadre, el pintor toscà reprodueix amb fidelitat les flors i plantes, però també hi ha quelcom amagat que Romagosa desvetllarà durant les visites guiades dels dies 13 i 20 de maig a les 12h, i del dia 25 a les 19.30h.

Seda i perfums a Ca l’Antiga
Com ja és habitual, Ca l’Antiga també celebra la seva Festa de la primavera coincidint amb el Maridatge dels Sentits. En aquesta ocasió, a més, acollirà l’acte de presentació del Concurs Internacional de Perfumeria Mouillette d’Argent, per la qual cosa s’hi ha programat del 18 al 27 de maig una exposició titulada Elogi de la voluptuositat que combinarà les pintures sobre seda d’Alejandra Rubies amb les essències d’Irene Gisbert, d’Ainea Perfums.

Pepa Poch MaridatgePresents de Pepa Poch
Com a mostra d’agraïment, els organitzadors del Maridatge dels Sentits obsequien els principals col·laboradors de cada edició amb un present institucional. L’any passat, el regal va ser una sèrie d’olis amb motius florals pintada per Josefina Ripoll. Enguany, és la seva filla qui n’ha pres el relleu. La creadora Pepa Poch, mundialment coneguda per l’ús que en fa del color, ha dissenyat dotze sobres numerats i signats, amb cal·ligrafia artística i una flor daurada. El passat 19 d’abril, l’artista va ser rebuda per l’alcalde Andreu Bosch i va fer donació al fons d’art municipal de l’estudi original i de la prova d'autor de la flor.

L'aportació dels artistes plàstics de Teià al Maridatge dels Sentits es completa amb l’aquarel·la que ha fet Joan Maria de Castellar (Tei de Plata 2014) amb el plànol del nucli antic de la població que il·lustra el programa de la fira.
Llegir més ...
Subscripció a aquest canal RSS

CERCAR

recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
suvbencions2018
bn efact