Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Escola Bressol Municipal Els Galamons

Preinscripció i matriculació 2023-2024 a l'Escola Bressol Municipal Els Galamons

Imprimir correu electrònic

Condicions d'accés (d'edat)

Tots els infants de 0 a 3 anys poden fer la preinscripció. L'edat mínima que han de tenir per accedir-hi és de 16 setmanes el dia de setembre de l'any que s'inicia el curs (haver nascut abans o fins el 17 de maig de 2023.

Calendari de preinscripció i matriculació

Presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de maig (online) 

Publicació de les llistes amb el barem:  1 de juny 

Reclamacions a les llistes amb el barem (s’hauran de fer arribar per mail o mitjançant la bústia física que hi ha a l’exterior de l’escola) :    2 al 8 de juny 

Sorteig públic: 13 de juny a les 12h

Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera: 15 de juny 

Període de matrícula: del 16 al 22 de juny 

LES DATES DE LES SOL.LICITUTS PRESENCIALS SERAN:

PER LA PREINSCRIPCIÓ: 18, 19 de maig de 10 a 11h

PER LA MATRÍCULA: 20 i 22 de juny de 10 a 13h

Sempre amb cita prèvia, trucant per telèfon o mail.

Lloc: Escola Bressol Municipal Els Galamons

Oferta de places pel curs 2023-2024* encara per acabar de confirmar

En cas que es mantinguin les mateixes ratis que actualment,  les vacants existents pel curs vinent són les següents:

Infants nascuts al 2023               estança nadons                          8

Infants nascuts al 2022               estança 1-2 anys                        18

Infants nascuts al 2021               estança de 2-3 anys                   7

Criteris de puntuació

Per ordenar les sol·licituds d'admissió i assignar les places del centre, quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat, primer els generals i després els complementaris.

Criteris generals

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin a principi del curs en què es matricula l’infant: 50 punts.
 • Proximitat del domicili:
 1. a) Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l'àrea de proximitat del centre: 35 punts.
 2. b) Quan a instància del pare o la mare, tutor/a, guardador/a de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili familiar, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o la mare (o tutor/a), siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.: 15 punts.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 10 punts.
 • Ser bessó o trigèmin. Quan l'infant hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 • Quan l'infant es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 • Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans: Quan l'alumne/a, el pare, la mare (el/la tutor/a), un germà o una germana de l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, 15 punts
 • Se sumen 10 puntssi s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Imprès i documentació

Per accedir per primera vegada a una llar d'infants o escola bressol cal presentar l'imprès de sol·licitud d'admissió.

 • De forma telemàtica s’haurà de d’enviar la sol.licitut de preinscripció degudament emplenada i signada, juntament amb els documents escanejats en pdf o en format imatge al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. La confirmació de rebuda serà suficient com a resguard de la preinscripció, i en el mateix, us enviarem el número que us haurem assignat com a identificació pel sorteig i la llista d’admesos.
 • De forma presencial. S’habilitarà 2 dies per poder fer entrega de la sol.licitut i els documents a la mateixa escola. Caldrà sol.licitar cita prèvia a través del telèfon o mail proporcionat a l’inici de document . S’haurà de dur ja omplerta i signada la sol.licitut així com les fotocopies dels documents que es demanen. En el moment de l’entrega de la documentació o posteriorment, a través del mail, s’enviarà el número que us assignarem com a identificació pel sorteig i la llista d’admesos.

Dins el període de presentació de sol·licituds cal presentar també la documentació acreditativa de totes les circumstàncies al·legades a la sol·licitud. S’adjuntarà a la sol.licitut de preinscripció en format imatge o pdf o fotocòpia.

Només podeu presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Per a llars de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi.

Documentació que ha de presentar tothom

 1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d'identitat, passaport o llibre de família del país d'origen, o partida de naixement).
 2. Original i fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE.
 3. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.

Documents per acreditar el compliment dels criteris de baremació al·legats

 • Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Proximitat del domicili de l'alumne/a o, si escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.
  • a)Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • b)Certificat o volant municipal de convivència de l'alumne només quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant;  si no coincideix amb la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern.
  • c)Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa.
 • Germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen a principi del curs en que es matricula l’infant (el centre comprovarà directament aquestes circumstàncies).
 • S'entén que un/a pare/mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent contracte laboral. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.
 • Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.
  • a)Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. També s'admetran els certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.
  • b)Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

Sorteig

Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, es treuen d’una a una les paperetes amb el nom i el número de preinscripció i s'ordenen totes les peticions empatades en punts.

El mateix es farà per ordenar la llista d’espera.

El sorteig serà públic i es farà a la mateixa escola.

Matriculació

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en el període establert més amunt. Si no es formalitza la matrícula durant aquest termini es considera que l'alumne/a renuncia a la plaça adjudicada.

Per formalitzar la matrícula heu de presentar la Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.

 • Quan no es tingui el carnet de vacunacions, cal presentar un certificat mèdic oficial on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents.
 • Si les nenes o els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Les persones que en el moment de fer la preinscripció van haver de presentar el resguard de renovació del DNI, han de presentar el DNI renovat, amb la nova adreça.

Si un/a alumne/a no pot presentar algun document per causes justificades, se'l matricula condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenteu la documentació pendent o no acrediteu que heu iniciat els tràmits de convalidació.

També s’ha de presentar el número de compte corrent on voleu que us girem els rebuts mensuals.

Les famílies dels alumnes admesos rebran un correu detallant el procediment.

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula, us podeu dirigir a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/

Llista d’espera posterior a la matriculació

Un cop hagi finalitzat el període de matrícula tindran preferència aquells infants que no hagin pogut entrar, després del sorteig.

Posteriorment es podran apuntar a la llista d’espera aquelles famílies que ho sol·licitin , tenint en compte que és imprescindible que els infants tinguin 16 setmanes en el moment d’apuntar-se (a excepció que hi hagi vacants durant el procés de preinscripció i matrícula i  fins a l’inici de curs, tot i que a l’inici de curs si que ha de tenir les 16 setmanes).

Per optar a la vacant que es produeixi durant el curs escolar:

 1. Tindran preferència els infants que van entrar dins del procés de preinscripció i matrícula
 2. Posteriorment, els alumnes apuntats a la llista d’espera. D’aquests es farà una baremació tenint en compte els mateixos criteris que a la preinscripció. Es tindran en compte als infants apuntats fins el dia en que es produeixi la vacant. L’ordre es farà en funció de qui tingui més punts.
 3. En el cas que no hi hagi infants en la llista d’espera en el moment d’una vacant, tindrà opció a la plaça el primer que vingui.                                   

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat