Apreta intro per cercar
93 555 12 34

El govern municipal nomena vuit col·laboradors i un càrrec eventual

Imprimir correu electrònic

ple setembre 2023Durant el mes de setembre, el Govern municipal ha implementat el nomenament de les persones de confiança que prestaran tasques de suport a diverses àrees de gestió amb l’objectiu d’ajudar a desplegar les funcions que tenen atribuïdes l’Alcaldia i diferents regidories.

El punt setè del pacte de govern signat el passat 10 de juny entre GdT i CaT-ERC contemplava “la possibilitat de proposar de manera consensuada el nomenament de persones col·laboradores adscrites a determinades àrees, per raons de necessitat i eficiència”. L’acord establia que aquestes persones “podran ser membres de sengles candidatures o col·laboradors externs” i en fixava un nombre màxim de vuit: quatre per cada grup municipal. Arribat el moment, les persones proposades serien “nomenades formalment per ple” i la seva tasca i dedicació no comportaria cap compensació econòmica.

Així les coses, el passat 21 de setembre, l’alcaldessa, Gemma Rosell, va donar compte al ple de la corporació del decret de nomenament de delegats i col·laboradors de les regidories, “atesa la conveniència de fer-ho en algunes àrees”. Les persones i àrees adscrites són les següents: Oriol Ribera (Alcaldia, Urbanisme, Habitatge i Atenció a la Ciutadania), Jordi Oliva (Esports), Xavi Ramírez (Educació), Nico Widmer (Promoció Econòmica i Turisme), Olga Parra (Cultura i Patrimoni Històric), Albert Gallés (Mobilitat), Raül Mínguez (Salut) i Rosa Mestre (Gent Gran, Participació i Cooperació).

Després de subratllar que es tracta de delegacions “sense retribució”, els portaveus dels grups municipals van agrair la predisposició de tots els delegats i van desitjar-los “sort i bona feina”.

Càrrec eventual

D’altra banda, el passat dijous, 28 de setembre, l’alcaldessa va signar la resolució de nomenament de Syra Duran com a personal eventual amb una dedicació del 70% de la jornada laboral i una retribució proporcional de 24.620 euros anuals bruts.

L’article 104 bis de la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local fixa en una persona el nombre màxim de llocs de treball de personal eventual que pot preveure un ajuntament d’un municipi d’entre 5.000 i 10.000 habitants. En el cas de Teià, el pressupost general i la plantilla de treballadors aprovada per a l’exercici 2023 en la sessió plenària del 20 de desembre de 2022 ja preveia la provisió d’aquesta plaça com a auxiliar administrativa de suport a l’Alcaldia, amb el règim de les seves retribucions i dedicacions.

Es tracta d’una plaça que històricament ja existia a l’Ajuntament i que ha estat ocupada per diverses persones al llarg de diferents mandats. En aquesta ocasió, l’alcaldessa va assabentar la resta de grups municipals de les tasques i responsabilitats que desenvoluparà aquesta persona en ocasió de la Comissió Informativa del 14 de setembre.

Algunes de les funcions que tindrà atribuïdes Syra Duran seran les següents: actuar com a nexe d’unió entre l’organització política i administrativa de l’Alcaldia; preparar la documentació necessària perquè l’Alcaldessa dugui a terme la seva activitat diària; planificar, organitzar i coordinar l’agenda política i els aspectes protocol·laris dels actes, reunions i entrevistes de l’Alcadia; supervisar els aspectes d’imatge, protocol i comunicació de l’Alcaldia; tenir cura de les relacions institucionals externes amb entitats, ciutadania i altres administracions; assistir a les trobades amb associacions del municipi; elaborar propostes per millorar la gestió de l’Alcaldia i de les regidories d’Igualtat i Atenció a la Ciutadania; desenvolupar i fer el seguiment de l’agermanament amb Massarosa, així com col·laborar en activitats relacionades amb la promoció de Teià.

Durada i extinció

D’acord amb la legislació aplicable al personal eventual, el càrrec de confiança pot ser revocat lliurement en qualsevol moment per l’Alcaldia sense dret a cap reclamació. En tot cas, la persona en qüestió “cessarà automàticament en la data d’expiració del mandat de l’autoritat” que l’ha designada. Segons l’acord de govern entre GdT i CaT-ERC, el relleu a l’Alcaldia es produirà el 17 de juny de 2025.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat