Apreta intro per cercar
93 555 12 34
Pressupostos participatius 2024
Lletrescena 2024
Mostra literària 2024
Butlletí municipal 151 - febrer
Pressupostos participatius 2024
Pressupostos participatius 2024
Lletrescena 2024
Lletrescena 2024
Mostra literària 2024
Mostra literària 2024
Butlletí municipal 151 - febrer
Butlletí municipal 151 - febrer
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Les Normes de Planejament Urbanístic ja són vigents

Imprimir correu electrònic

NPU plànolsAquest dilluns, 9 d’octubre, la Generalitat de Catalunya ha publicat al Diari Oficial l’acord adoptat per la Comissió del Territori de Catalunya en la sessió del passat 31 de juliol relatiu a l’aprovació de les Normes de Planejament Urbanístic (NPU) de Teià i a la seva entrada en vigor.

Les NPU són un instrument temporal i d’urgència per adaptar la normativa municipal a la legislació vigent i les determinacions dels plans territorials, sectorials i directors, així com a la realitat urbana i a les necessitats de transformació existents en un marc de seguretat jurídica.

Per aquest motiu, les NPU tenen caràcter provisional i transitori, amb una vigència màxima de tres anys a comptar des de la data de publicació al DOGC, durant els quals l’Ajuntament haurà d’elaborar i aprovar definitivament un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

El POUM s’haurà de tramitar per la via ordinària que preveu el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), de manera que s’obrirà un nou procés de participació ciutadana per valorar les aportacions dels diversos actors socials en matèria d’habitatge, equipaments públics, mobilitat, dotacions de serveis i protecció del patrimoni i del medi ambient, entre d’altres.

Sòl no urbanitzable

La finalitat i el sentit de les NPU és l’ordenació del sòl urbà (consolidat i no consolidat) i el sòl no urbanitzable del terme municipal després de l’anul·lació del Text refós del POUM de juliol de 2016 com a conseqüència de la sentència 406/2021, de 2 de febrer, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Consegüentment, les NPU han classificat com a sòl no urbanitzable els sectors que el POUM anul·lat havia classificat com a sòl urbanitzable, de manera que la seva eventual reprogramació haurà de ser objecte d’anàlisi del futur POUM.

Sòl urbà consolidat

Dins del sòl urbà, el text recull o refon les determinacions de les modificacions puntuals, plans parcials, plans especials i estudis de detall aprovats definitivament que en el seu moment es van incorporar al POUM.

Les NPU modifiquen el PMU 4 Passeig Massarosa, eliminen el PAU 11 Margarida Xirgu i s’incorporen dos nous PAU en sòls que el POUM classificava com a sòl urbà consolidat que l’anterior equip de govern municipal pretenia tramitar com a modificacions puntuals: el PAU 17 Les Basses i el PAU 18 Can Bruguera. El primer permetrà “una remodelació de l’àmbit, amb l’obtenció d’una zona verda” i el segon suposarà la cessió gratuïta d’una peça de sòl destinada a aparcament i una nova reserva d’habitatge protegit.

A més, i a fi de complementar i desenvolupar les seves determinacions, al llarg dels propers 3 anys es podran elaborar els plans de millora urbana (PMU), els polígons d’actuació urbanística (PAU), els plans especials, els plans especials d’infraestructures i els instruments de gestió en els termes previstos en les NPU, tant d’iniciativa pública com privada.

Habitatge social

Les NPU determinen, en les fitxes normatives corresponents, els sectors de PMU i PAU que resten subjectes a l’establiment d’una reserva de sostre per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial.

Les NPU incorporen reserves d’habitatge protegit en àmbits on el POUM de 2016 no en preveia, de manera que s’assoleix un augment considerable d’aquesta tipologia. A grans trets, s’ha previst “una reserva global per a habitatge de protecció pública del 30,17% del sostre residencial de nova implantació en sòl urbà distribuïdes d’una manera molt més uniforme del que preveia el POUM”. Més concretament, s’ha modificat el PMU 4 Passeig Massarosa i s’hi ha incorporat l’ús residencial “per configurar un sector mixt amb una reserva del 60% d’habitatge protegit”.

El termini per iniciar les obres de l’habitatge social “no serà superior a 2 anys a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar i de 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres”.

Documents

Les NPU estan integrades pels documents següents:

I - Memòria descriptiva i justificativa, incloent-hi l’estudi de viabilitat econòmica dels PAU i dels PMU.

II - Plànols d’informació i d’ordenació

III - Normes urbanístiques, amb 185 articles i diverses disposicions addicionals i transitòries.

IV - Documentació ambiental, amb l’anàlisi, l’avaluació i la proposta de mesures preventives sobre biodiversitat, paisatge, consum d’aigua, inundabilitat, qualitat de l’aire, mobilitat i canvi climàtic.

V - Catàleg de bens protegits, amb 15 àrees d’expectativa arqueològica, 42 edificacions, 12 façanes, 23 arbres i 15 arbredes.

VI - Catàleg de masies i cases rurals, ajustat en al nou redactat de l’article 47 del TRLU, amb 11 elements.

Publicitat i consulta

Les NPU són de compliment obligatori per a tothom –administracions i particulars– i les seves determinacions prevalen sobre qualsevol altra disposició municipal.

Les NPU són públiques i es poden consultar a través del Registre de planejament urbanístic de Catalunya del Departament de Territori en aquest enllaç i, properament, al web de l’Ajuntament de Teià.

Agenda

web LaVidaBohemia-2.png
Divendres, 01 Març
19:00
casa pol.jpeg
Dissabte, 02 Març
11:00
XBMLa Colla Superlectora.png
Dimarts, 05 Març
17:00
Biblioteca de can Llaurador
enemic meu.jpg
Dimecres, 06 Març
19:15
Biblioteca de can Llaurador
CARTELL GERARD ROSES.JPG
Divendres, 08 Març
19:30
cartell.jpg
Dissabte, 09 Març - 09 Març
06:00 - 19:30
Rotonda Inici de la riera
7.Visita al Celler Marfil.png
Dissabte, 09 Març
11:00
XBM ok  joc_de_taula.jpg
Dissabte, 09 Març
11:00
Biblioteca de can Llaurador

Exposicions

web expo sueño en verso CUBIERTA RECORTADA.jpg
02 Març - 26 Març
"SUEÑO EN VERSO"
Biblioteca de can Llaurador
CARTELL GERARD ROSES.JPG
08 Març - 28 abril

Serveis

La Deixalleria

La deixalleria Mancomunada Teià, Alella, el Masnou

Recollida de mobles

Servei de recollida de mobles i trastos vells

Certificat Digital IdCat

Et tramitem l'alta i renovació del certificat digital IdCat

OMIC

Oficina Municipal d'informació al Consumidor

Renovació del DNI

Servei de renovació del DNI a Teià

Benvinguda Nadons

Obsequi als nadons nascuts aquest any

Taxi a demanda

Nou servei de Taxi a demanda

Què pots fer?

Infoesports

Programa i horaris de les activitats esportives del Poliesportiu el Cim

Activitats a la Unió i Masia can Llaurador

Cursos i Activitats culturals a la Unió i Masia de can Llaurador

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Jaciment arqueològic d’època romana situat a Teià i gestionat per la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià

Teià, camins de goig

Recorreguts memorables per Teià. Descarrega't aquest tríptic per conèixer els millors racons de la vila

AMI
Massarosa
Enoturisme d'Alella
Parc serralada litoral
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat