Apreta intro per cercar
93 555 12 34
Pressupostos participatius 2024
Lletrescena 2024
Mostra literària 2024
Butlletí municipal 151 - febrer
Pressupostos participatius 2024
Pressupostos participatius 2024
Lletrescena 2024
Lletrescena 2024
Mostra literària 2024
Mostra literària 2024
Butlletí municipal 151 - febrer
Butlletí municipal 151 - febrer
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Teià es dota de normes de planejament provisionals mentre redacta un nou POUM

Imprimir correu electrònic

Imatge aèriaAhir dimecres, 7 de desembre, l’Ajuntament de Teià va remetre a la Generalitat, degudament diligenciades, les Normes de Planejament Urbanístic (NPU) que el ple municipal va aprovar el passat dilluns, dia 5, en sessió “extraordinària i urgent”.

L’aprovació de les NPU va comptar amb el vot favorable d’ERC-Compromís amb Teià i el PSC, i l’abstenció de la resta de grups.

Antecedents i objecte de la tramitació

La tramitació de les NPU respon a la necessitat d’actualitzar la normativa urbanística després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), amb sentència dictada el 2 de febrer de 2021, va declarar la nul·litat de ple dret del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Teià aprovat definitivament per la Direcció General d’Urbanisme el 21 de juliol de 2016.

Contra aquella resolució, tant l’Ajuntament com la Generalitat van presentar sengles recursos de cassació davant del TSJC i del Tribunal Suprem, respectivament, que van ser rebutjats el 20 d’abril i el 21 d’octubre de 2021. Finalment, el 16 de novembre de 2021, el TSJC va declarar la fermesa de la sentència.

De conformitat amb la doctrina jurisprudencial, l’anul·lació del POUM va comportar el restabliment de l’anterior planejament urbanístic municipal; en aquest cas, el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Teià, aprovat definitivament el 20 de juny de 1990, amb les seves modificacions puntuals ulteriors fins a l’any 2005.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament i la Generalitat van mantenir diverses trobades que van servir per pactar cronograma que permetés, a mig termini, d’adequar el planejament municipal a les necessitats actuals de la població i a la legislació vigent en matèria d’ordenació del territori.

Fruit d’aquella entesa, els serveis tècnics de dues administracions es van coordinar per preparar una nova documentació que ha estat elaborada, al llarg d’aquest any, per la societat Taller d’Estudis i Serveis d’Estratègies Urbanes.

Abast i contingut de les NPU

El passat 30 de novembre, els redactors de les NPU van presentar al registre de l’Ajuntament com a pas previ a la seva validació per part del ple. La documentació de les NPU consta d’una memòria descriptiva i justificativa, plànols d’informació i d’ordenació, mormes urbanístiques i annexos, documentació ambiental, catàleg de béns protegits i catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.

Un cop aprovades per la Direcció General d’Urbanisme, les NPU substituiran el PGOU de 1990 “durant un període transitori de 3 anys, mentre es tramita un nou POUM”.

Tramitació en curs

Prèvia a la seva entrada en vigor, les NPU remeses a la Generalitat hauran d’obtenir el pronunciament de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental per tal de seguir el procediment d’avaluació ambiental simplificat, d’una banda, i el vistiplau de la Direcció General d’Urbanisme, de l’altra, abans de passar a consideració de la Comissió Territorial de l’Arc Metropolità.

En principi, és previst que la Comissió Territorial d’Urbanisme admeti les raons d’urgència per tramitar les NPU i les aprovi definitivament al llarg del primer trimestre de 2023.

Ratificació de la urgència

Atès que el ple era “extraordinari i urgent”, abans calia que els grups municipals en ratifiquessin la urgència. L’alcalde, Andreu Bosch, es va mostrar partidari de “no esperar al ple de pressupostos per complir els terminis pactats amb la Generalitat”.

El portaveu de JxCat, Francesc Ribas, va objectar que “ha estat difícil aconseguir la informació amb prou antelació”, per la qual cosa “ens és difícil justificar la urgència”. Bosch va afirmar que “la dilació que s’ha produït és atribuïble a que la justificació jurídica ha d’estar molt ben assentada” i va recordar que “us he estat informant puntualment, lliurant-vos per endavant l’informe de síntesi dels Serveis Tècnics Municipals”. Tots els grups van agrair les explicacions de l’arquitecte municipal Josep Anton Novo, que va aclarir diversos aspectes de les NPU, que prèviament van ser tractades en la Comissió Informativa de novembre amb el seus autors, el redactor Pere Mogas i la jurista Glòria Bardají.

Debat polític

Com a titular de l’àrea d’Urbanisme, l’alcalde va defensar “la necessitat d’acollir-nos a la via d’urgència prevista per la Generalitat per aprovar les NPU, amb sis objectius”:

- L’adaptació del règim d’ordenació del sòl urbà i no urbanitzable a la legislació vigent.

- L’adequació del planejament urbanístic a les determinacions del planejament territorial, sectorial i dels plans directors, així com amb la delimitació de l’Espai d’Interès Natural (EIN) La Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

- L’establiment d’un model urbanístic coherent amb el POUM de 2016 i que superi les previsions del PGOU de 1990, tot permetent desenvolupar el sòl urbà no consolidat.

- El reconeixement del sòl urbà consolidat durant la vigència del POUM declarat nul i la el desenvolupament dels sectors en fase d’execució.

- La protecció dels béns que així ho requereixin, mitjançant l’aprovació d’un Catàleg de Béns a protegir.

- L’establiment de reserves per a promoure el dret a l’habitatge. En aquest sentit, l’alcalde va destacar que “l’habitatge social ha estat l’aspecte fonamental pel qual vaig demanar al secretari de Territori i a la Generalitat que redactessin unes NPU”.

Bosch va recalcar que les NPU tindran una vigència de 3 anys, “amb el compromís que l’Ajuntament encarregarà l’avanç de projecte del nou POUM el 2023 i més endavant el proper govern haurà de licitar el concurs de redacció”.

El portaveu de JxCat va assegurar que “volem que el patrimoni estigui protegit i que l’habitatge protegit superi, si pot ser, el 30% estipulat per llei”, però va considerar que l’aprovació “és una manera de driblar la sentència del TSJC, ja que les NPU permeten fer el 90% del que preveia el POUM suspès”. Ribas va apuntar que “el TSJC establia que no es pot acumular l’habitatge protegit en un sol àmbit i aquestes NUP ho permeten i ho tornaran a fer, amb nous arguments i més informes”.

L’alcalde ho va desmentir categòricament: “les NUP no inclouen el 90% del que preveia el POUM ni de bon tros, ja que només actuen en sòl urbà consolidat o no consolidat, però no poden operar sobre el sòl urbanitzable i el sòl no urbanitzable”.

La regidora de GT, Núria Andinyac, va manifestar que “volem que s’apliqui la nova normativa, però entenem que darrere d’aquestes NPU hi ha altres implicacions”.

El representant de Cs, David Basi, va considerar que “el POUM no es va gestionar bé. És cert que hi ha tres o quatre ajuntaments més en la nostra situació, però a Catalunya hi ha més de 900 municipis”. Amb tot, Basi va manifestar que “no volem impedir que tinguem les normes provisionals”.

Per últim, Quim Roca, en nom del PSC, va ratificar la confiança en el Serveis Tècnics i va dir que “ens agrada que el nostre poble es mantingui en àmbit de creixement i modernització, amb més habitatge social. I ens agradaria que aquests canvis es fessin de forma controlada i moderada”.

Al final, el ple va aprovar la remissió de les NPU a la Generalitat amb els 9 vots a favor d’ERC-Compromís amb Teià i el PSC i les 4 abstencions de JxCat, GT i Cs.

Agenda

web LaVidaBohemia-2.png
Divendres, 01 Març
19:00
casa pol.jpeg
Dissabte, 02 Març
11:00
XBMLa Colla Superlectora.png
Dimarts, 05 Març
17:00
Biblioteca de can Llaurador
enemic meu.jpg
Dimecres, 06 Març
19:15
Biblioteca de can Llaurador
CARTELL GERARD ROSES.JPG
Divendres, 08 Març
19:30
cartell.jpg
Dissabte, 09 Març - 09 Març
06:00 - 19:30
Rotonda Inici de la riera
7.Visita al Celler Marfil.png
Dissabte, 09 Març
11:00
XBM ok  joc_de_taula.jpg
Dissabte, 09 Març
11:00
Biblioteca de can Llaurador

Exposicions

web expo sueño en verso CUBIERTA RECORTADA.jpg
02 Març - 26 Març
"SUEÑO EN VERSO"
Biblioteca de can Llaurador
CARTELL GERARD ROSES.JPG
08 Març - 28 abril

Serveis

La Deixalleria

La deixalleria Mancomunada Teià, Alella, el Masnou

Recollida de mobles

Servei de recollida de mobles i trastos vells

Certificat Digital IdCat

Et tramitem l'alta i renovació del certificat digital IdCat

OMIC

Oficina Municipal d'informació al Consumidor

Renovació del DNI

Servei de renovació del DNI a Teià

Benvinguda Nadons

Obsequi als nadons nascuts aquest any

Taxi a demanda

Nou servei de Taxi a demanda

Què pots fer?

Infoesports

Programa i horaris de les activitats esportives del Poliesportiu el Cim

Activitats a la Unió i Masia can Llaurador

Cursos i Activitats culturals a la Unió i Masia de can Llaurador

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Jaciment arqueològic d’època romana situat a Teià i gestionat per la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià

Teià, camins de goig

Recorreguts memorables per Teià. Descarrega't aquest tríptic per conèixer els millors racons de la vila

AMI
Massarosa
Enoturisme d'Alella
Parc serralada litoral
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat