caenfrdeites
  • Inici
  • Govern obert
  • Oferta pública

Oferta Pública

CONVOCATÒRIA PÚBLICA URGENT PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER A L'AJUNTAMENT DE TEIÀ

L'objecte d'aquesta convocatòria urgent és dur a terme la selecció per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves, mitjançant concurs-oposició lliure, per a cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes, per a atendre necessitats urgent i inajornables, i sempre d'acord amb les necessitats del servei, per desenvolupar les tasques pròpies dels llocs de treball inclosos en aquesta categoria o similiar (p.ex., auxiliar de biblioteca, auxiliar recepcionista,etc.) Grup de classificació: C subgrup de classificació C2. Jornada: Segons necessitats. Categoria: Auxiliar Administratiu/va

Procés selectiu per proveïr una plaça d’agent de la Policia Local, mitjançant concurs oposició

L’objecte és regular les següents convocatòries d’agents de la policia local, grup C2, nomenament de funcionari/ària de carrera: 1 plaça per la modalitat de concurs-oposició lliure i 1 plaça per concurs-oposició reservat a mobilitat horitzontal, corresponents a l’Oferta Pública d’ocupació de l’any 2021. Si la plaça que s’ha previst per mobilitat horitzontal quedés deserta, es procedirà a la seva cobertura agregant la plaça al procés de concurs-oposició lliure, sempre i quan el nombre d’aspirants que l’hagin superat ho permeti. La present convocatòria es regirà per les bases que es detallen a continuació i en tot allò que no s'hi estableixi…

Convocatòries tancades

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites