caenfrdeites

Detall de l'esdeveniment

Ple Municipal Extraordinari

Ajuntament de Teià
Dimecres 16 Octubre 2019

A les 08:00pm


ORGAN COL·LEGIAT: PLE DE L’AJUNTAMENT

NÚM. DE SESSIÓ: 11/2019

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA I URGENT

 

Assumpte:  CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

 

Atesa la urgencia d’aprovar la moció de resposta a la Sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

De conformitat amb el que disposa l’article 98. b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i article 79 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,

RESOLC:

PRIMER.- Convocar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament a realitzar el dia 16 d’octubre de 2019, a les 20:00 hores, en el Saló d’actes de a Casa Consistorial, per tal de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació del carácter urgent  de la convocatòria de la present sessió extraordinària.

  1. Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

SEGON.-  Notificar aquesta Resolució als senyors regidors, advertint-los que, d'acord amb el que disposa l'article 12.1 del citat Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l'antelació necessària qualsevol causa justificada que impliqui la impossibilitat d'assistir a la referida sessió.

TERCER.- Que per Secretaria es posi a disposició dels senyors regidors la documentació dels assumptes inclosos a l'ordre del dia, acompanyant a la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors que se sotmeten a aprovació, en el seu cas.


Ajuntament de Teià
pere Noguera, 12
Teià (Barcelona)

 

 

 

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites