PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM-2016) i PGOU 1990

Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1990

Per sentència del tribunal Superior de Justícia de Catalunya  406/21, de 2 de febrer,  ha estat declarada la nul·litat del POUM 2016 (Publicat el seu Text Refós en el DOGC nº 7203 de data 12.09.2016).

Si be, la sentència encara no ha estat publicada ( art. 72.2 L LJ), per seguretat jurídica, fins que es no procedeixi a la seva publicació, s’aplica la normativa més restrictiva ( tenint en compte PGOU-1990 i POUM-2016) als expedients que es presentin a tràmit a partir del 10  d’octubre de 2022

- pdfPGOU 1990

pdf- Text Refós -NORMATIVA- Pla General d’Ordenació Urbana – (Publicada en el DOGC nº 4418 de 04.07.2005)

 


POUM 2016

Acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona:

Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), a l’efecte de la seva executivitat immediata, en el DOGC núm. 7203 de data 12.09.2016.

Guia de consulta POUM 2016

  1. A Plànols / Plànols d'ordenació / 00 Índex plànols ordenació es determina el full (A1, A2, etc.) on està la finca que es vol consultar (en PDF).
  2. A Plànols / Plànols d'ordenació / II2_SERIE_FULLS 1mil s’obté la qualificació de la finca (en PDF).
  3. Consulta interactiva del POUM (normativa i dades cadastrals).

Un cop vista al plànol la clau de la  normativa aplicable (està envoltada d’un cercle: 6,7,8,..etc.), s’han de buscar a Volums / 07_Volum VII_Normativa Urbanística_TR les especificacions normatives de la clau (a partir de l’article 112).

Descripció
Número de Categories: 2
folder0Planols
Sub-categories: 3
Arxius: 62
folder1Volums
Sub-categories: 0
Arxius: 25
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar