caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Convocatòria

docAdjunt
Convocatòria d'audiència pública prèvia al ple ordinari7/2021 del dia 23 de setembre

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
20-05-2021
Ordinari

1. Aprovació esborrany acta sessió anterior, Ple  ordinari núm. 3/2021, de 18 de març.

Propostes dictaminades:

Comissió Informativa de l’Àrea 1 (Hisenda)
2. PRP2021/564 Aprovació Compte General 2019. Expedient núm. 157/2021

Comissió Informativa de l’Àrea 3 (Territori i Sostenibilitat)
3. PRP2021/551 Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats (CAAD). Expedient núm.522/2021

4. PRP2021/613. Aprovació INICIAL del «PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE TEIÀ, HORITZÓ 2025», redactat per l’empresa MCRIT, S.L., en el marc de l’assistència sol·licitada a Diputació de Barcelona i per encàrrec d’aquesta de Diputació, versió desembre 2020.

Comissió informativa de l’àrea 4 (Atenció a les persones) el 13.05.2021:
5. PRP2021/550 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Teià i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria de salut pública (legionel·la). Expedient núm.546/2021

II. MOCIONS:

6. PRP2021/561 Moció proposició per a reclamar que les entitats locals puguin disposar d'un mínim del 10% dels fons de recuperació procedents de la UE. Expedient núm. 555/2021.

7. PRP2021/615 Moció presentada pel grup mpal. PSC-CP a favor de recuperar la sisena hora en l’escola pública a Teià (RE 2021/1535 d’11 d març, PRP.343/2021). Expedient 2020/1333.

III. PART DE CONTROL
8. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 143/2021 al 254/2021, del 15.03.2021 a 14.05.2021.

9. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 236/2021, de 28 d’abril, mitjançant el qual s’aprova la liquidació del pressupost 2020. Expedient núm. 683/2021.

10. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:
JGL núm. 10, ordinària, de 18.03.2021
JGL núm. 11, ordinària, de 25.03.2021
JGL núm. 12, ordinària, de 08.04.2021
JGL núm. 13, ordinària, de 15.04.2021
JGL núm.14, ordinària, de 22.04.2021
JGL núm. 15, ordinària, de 29.04.2021
JGL núm.16, ordinària, de 06.05.2021
JGL núm.17, ordinària, de 13.05.2021

11. Mocions d’urgència.
12. Suggeriments i preguntes

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites