caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
 • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
 • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Convocatòria

docAdjunt
Convocatòria d'audiència pública prèvia al ple ordinari7/2021 del dia 23 de setembre

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
04-02-2021
Ordinari

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent al Ple extraordinari núm. 8/2020, de 12.2020

Propostes dictaminades per les comissions informatives de les respectives àrees:

 1. PRP2020/1112. Aprovació concessió Tei de Plata 2020. Expedient 2020/1125
 2. PRP2021/8. Aprovació concessió Teianenc de l’any 2020. Expedient 2021/55.
 3. PRP2021/54. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'ús del Refugi d’ús de la Ferreria del Expedient número: 2021/76
 4. PRP2021/53. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de convivència ciutadana, (arts. 96 i 128). Expedient núm. 2021/16
 5. PRP2020/1495. Aprovació de la segona i darrera pròrroga del contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià. Exp. 2020/79
 6. PRP2020/1493. Aprovació de la segona i darrera pròrroga del contracte del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià. Exp. 2020/1349

Mocions:

 1. PRP2021/55 Moció en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre.

II.        PART DE CONTROL

 1. DONAR compte del Decrets d’Alcaldia, del número 2020/679 al 2020/710, de dates, del 17 al 31.12.2020, i del número 2021/1 al 2021/27, de dates, de l’1 al 01.2021.
 2. Donar compte dels acords adoptats en les sessions de la Junta de Govern Local, corresponents a les sessions següents:

JGL núm. 1, ordinària, de 14.01.2021

JGL núm. 2, ordinària, de 21.01.2021

JGL núm. 3, ordinària, de 28.01.2021

11.  Suggeriments i preguntes.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites