Nova llei de Facturació electrònica per a proveïdors de l'Ajuntament de Teià

L’Ajuntament de Teià posa a disposició dels proveïdors la bústia de lliurament de factures electròniques en compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptables de factures en el Sector Públic.

1. Quan entra en vigor?

La disposició final vuitena estableix que l’obligació de presentació de factura electrònica entrarà en vigor el dia 15 de gener de 2015.
Actualment ja és possible presentar les factures en aquest format de facturació electrònica.

2. Qui està obligat a presentar les factures en format electrònic?

Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:

 • societats anònimes;
 • societats de responsabilitat limitada;
 • persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
 • establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
 • unions temporals d’empreses;
 • agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.

No obstant l’anterior, i fent ús de l’habilitació prevista en l’article 4t de la Llei, l’Ajuntament de Teià ha acordat, amb caràcter transitori i fins a 30 de juny de 2015, eximir d’aquesta obligació les factures d’import inferior a 1.000 euros que expedeixin les entitats incloses en la relació anterior. A partir de 1 de juliol de 2015, aquestes entitats hauran d’expedir i presentar TOTES les seves factures mitjançant factura electrònica.

La resta de proveïdors poden, igualment, presentar la factura electrònica.

Quadre resum de terminis

Tipus de proveïdor

Import factura

A partir de 15 de gener i fins 30 de juny 2015

A partir de 1 de juliol 2015

Proveïdors que siguin:

-       Societats anònimes;

-       Societats de responsabilitat limitada;

-       Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;

-       Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;

-       Unions temporals d’empreses;

-       Agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.

Factures d’import inferior a 1.000 €

Poden presentar factura electrònica o en paper

És obligatori presentar factura electrònica

Factures d’import igual o superior a 1.000 €

És obligatori presentar factura electrònica

Resta de proveïdors

Totes

Poden presentar factura electrònica o en paper

Dades de l'ajuntament per a la Factura

Nom: Ajuntament de Teià
Adreça: c/ Pere Noguera, 12
Població: Teià
Codi Postal: 08329
Província: BarcelonaCIF: P0828100H
DIR3: L01082819

3. Quin format ha de tenir la factura electrònica?

La factura electrònica ha de tenir el format Facturae versió 3.2 i firma electrònica avançada, segons l’especificació XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES)

Camps identificadors per a l’enviament de la factura: Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels següents camps segons l’annex de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

 

4. Com crear una factura electrònica?

Només es poden admetre factures confeccionades d'acord amb les especificacions del format facturae 3.2 i 3.2.1, signades electrònicament mitjançant un certificat reconegut, les especificacions d'aquest format les podeu trobar a www.facturae.es.

4.1. Si no teniu cap programa informàtic per fer-ho

Solucions gratuïtes

 • B2B Router (recomanat): servei al núvol que permet crear factures electròniques en format Facturae fàcilment, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-la directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.

Altres solucions:

Serveis avançats de facturació electrònica (no gratuïts) que generen Facturae

D'altra banda, el servei e.FACT també accepta factures electròniques amb format INVOIC d'UN/EDIFACT transmeses a través de xarxes EDI amb connectivitat al servei.

4.2. Si teniu un programa informàtic per generar factures electròniques

5.Com enviar factures electròniques?

bustiaFacturesLa tramesa de factures al portal general d'entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Teià es pot fer per dues vies:

 • De forma individual, és a dir, d'una en una, mitjançant la nostra bústia d'enviament de factures
 • De forma automatitzada, mitjançant la connexió de la vostra plataforma d'emissió de factures electròniques al servei e.FACT del consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Podreu trobar més informació i documentació tècnica a l'espai de e.FACT del consorci.
 • A través de solucions gratuïtes. Disposeu del portal web adherit al servei e.FACT, que permet generar i lliurar les factures en format facturae i consultar-ne el seu estat. Així mateix, ofereix la possibilitat que el propi portal signi electrònicament les factures sense cap cost. Aquesta plataforma de facturació electrònica permet l'enviament gratuït de factures a les Administracions Públiques a través de l'e.FACT
 • A través de solucions avançades de facturació electrònica(no gratuïtes). Podeu lliurar les factures electròniques mitjançant les plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat, si aquestes es troben adherides al servei e.FACT. Actualment, les plataformes adherides són les següents:CAIXAFACTURA (La Caixa),eFACTURA-Seres,PIMEFACTURA (veieu també),TS-FACTURA, laplataforma d'EDICOM,EdasFacturasB2B Router (Invinet Sistemes),CAMERFACTURABS Factura (Banc Sabadell) iEDIVERSA (Intercambio Electrónico de Documentos, SL).
 • A través de l'ús de llibreries en codi obert (APIs) integrades en determinats fabricants/integradors ERP. Permeten generar factures, signar digitalment i lliurar la factura a e.FACT a través de la plataforma pimefactura. Més informació a www.efactures.cat.

6.Com consultar l'estat de la vostra factura?

consultafacturaL’Ajuntament de Teià ofereix una bústia de lliurament al seu web que permet consultar l'estat de la vostra factura. Un cop heu accedit a la bústia de lliurament de l'administració destinatària de la vostra factura, heu d'entrar a la pestanya "Consulta d'estats". Aquesta funcionalitat permet la recerca de factures enviades prèviament, de cara a consultar el seu estat de procés.

Per a consultar l'estat d'una factura heu d'informar dels següents camps: Número de factura, Any fiscal de la factura, NIF/CIF de l'emissor, CIF del receptor i l'import total de la factura. Una vegada completats aquests camps i prement sobre el botó "Cerca" es realitza la consulta, mostrant-se l'històric d'estats pels quals ha passat la factura especificada. D'aquesta manera, si la factura s'ha lliurat i registrat correctament a l'Administració, es detalla, entre d'altres dades, la informació corresponent al registre d'entrada de la factura.

D'altra banda, podeu consultar l'estat de la vostra factura a través de l'adreça de correu electrònic que ens indiqueu en el moment d'enviar la factura a través de la bústia de lliurament de l'Administració destinatària.

Destacar que en el cas de que no visualitzeu l'estat 'Registrada', això indica que la factura no s'ha registrat per l'Administració destinatària. Així mateix, si la factura no supera la validació de la seva signatura electrònica o la factura no s'accepta per l'administració per motius comercials, la bústia de lliurament indicarà l'estat de "Rebutjada" i el motiu del rebuig. Així mateix, és responsabilitat de l'emissor de les factures la consulta de l'estat de les mateixes.

7. Informació complementària

L’Ajuntament de Teià habilitarà un ordinador a les dependències municipals, a l’oficina de recaptació, per tal que amb cita prèvia, qualsevol proveïdor sense coneixements o sense mitjans informàtics pugui realitzar una factura electrònica amb el suport d’un tècnic.

Per tal de demanar cita prèvia cal que us poseu en contacte amb el servei de facturació al 93 540 93 50 - Marqueu la opció 6 i extensió 106 (de dilluns a divendres de 9h a 14h) o a través d’aquest formulari

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.