Convocatòria per a la contractació laboral temporal de personal per a la piscina municipal

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'AJUNTAMENT DE TEIÀ precisa incorporar a sis persones amb contracte laboral temporal (del 25 de juny a l'11 de setembre de 2014) per a cobrir les places necessàries de la Piscina Municipal de Teià:

2 OPERARIS DE MANTENIMENT

TORN ÚNIC: 8:30 - 10:00 / 15:00 - 16:30

- Jornada: 10.5 hores setmanals (3 hores diàries), prestades de dilluns a diumenge, amb torns alternatius, sempre respectant el temps de descans establert legalment.
- Disponibilitat horària: Torns de matí i caps de setmana alterns.
- Tasques: Control de l'aigua de la piscina: Control del cloro, PH. Funcionament de les bombes , instal•lació elèctrica. Neteja de l'aigua. Neteja de l'entorn: escombrar, reg, buidat de papereres, etc..

2 AUXILIARS DE SERVEIS I NETEJA

TORN ÚNIC: 15:00 - 17:00

- 1 Jornada: 8 hores setmanals (2 hores diàries), prestades de dilluns a dijous.
- 1 Jornada: 6 hores setmanals (2 hores diàries),prestades de divendres a diumenge
- Disponibilitat horària: Torn de matí
- Tasques: Neteja de espais comuns, vestuari, banys i dutxes

2 CONSERGES (TAQUILLA)

TORN MATÍ: 10:00- 15:15
TORN TARDA: 15:15 - 20:30

- Jornada: 36.75 hores setmanals, prestades de dilluns a diumenge, amb torns alternatius, sempre respectant el temps de descans establert legalment.
- Disponibilitat horària: Torns de matí i/o tarda, i caps de setmana
1 Conserge , tasques: Control de les entrades. Suport al socorrista en fer complir les normes d'us de les instal•lacions. Revisió de bany i vestuaris
1 Conserge / Responsable de Piscina Municipal, tasques: A més de les descrites anteriorment, responsable del personal de manteniment i neteja, control i vigilància de tot el recinte de la Piscina municipal.

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA

PRIMERA. SOL·LICITUDS
Els interessats hauran de presentar a les Oficines de l'Ajuntament de Teià, Recursos Humans, (Cr. Pere Noguera, 12) , abans del 16 de juny, la següent documentació:

1. Instància de la sol·licitud (s'haurà de fer constar a quina plaça volen accedir)
2. Fotocòpia del DNI, NIE i/o permís de treball
3. Currículum Vitae
4. Documentació acreditativa de l'experiència (mèrits) que s'al·leguin a la primera fase de concurs

La presentació de la sol·licitud, suposa el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

SEGONA .- PROCÉS SELECTIU

El procés selectiu contindrà les següents FASES:

1a. fase: Fase de concurs. Valoració del currículum dels aspirants
2a. fase: Fase d'oposició. Exercici teòric - pràctic
3a. fase: Entrevista personal

1a. fase. Valoració del currículum dels aspirants

La valoració es farà d'acord amb el barem que consta a continuació, sempre sobre la documentació acreditativa aportada per l'aspirant, la puntuació màxima serà de 3 punts.

a) Per l'experiència demostrada a l'Administració Pública o a l'empresa privada en el desenvolupament de funcions anàlogues a les de la plaça, a raó de 0,10 per mes treballat, fins un màxim de 1.5 punts.

b) Per l'experiència demostrada a l'Administració Pública o a l'empresa privada, en tasques diferents de les incloses a l'apartat a, però relacionades amb el lloc de treball, a raó d'0,15 punt per mes treballat, fins un màxim de 1.5 punts.

2a fase. Exercici teòric – pràctic
Tindrà caràcter obligatori i NO eliminatori i qualificable de 0 a 10 punts. Consistirà en la resolució d'un qüestionari de preguntes (test) amb 2 o 3 respostes alternatives cadascuna d'elles, de les quals només una d'elles serà la correcta, de dificultat adequada a la categoria del lloc de treball.

3a. fase Entrevista personal

Es realitzarà una entrevista personal als aspirants per valorar la seva adequació a les condicions específiques de la plaça. Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el responsable de la selecció sobre qüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça i aclariments sobre l'experiència professional de l'aspirant, i es podran valorar altres aspectes que s'exposaran als candidats abans de l'inici de l'entrevista. La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 5 punts.

QUARTA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

- President: Oficial supervisió serveis i manteniment
- Vocals: Tècnic/a de Recursos Humans
Cap brigada obres i serveis
Encarregat de neteja i jardineria

-Secretaria: Tècnic/a de Recursos Humans

CINQUENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS

La qualificació final de cada aspirant s'obtindrà sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs i la obtinguda a la fase d'entrevista personal.
Finalitzada la qualificació dels aspirants, es publicarà en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal el resultat de la classificació de cada aspirant en funció de la puntuació obtinguda pel mateix.

Teià, a 17 de maig de 2014
L'Alcalde

Josep Botey i Solà

 

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.