Dijous a les 20:30 hores, vine al Ple Municipal o escolta´l pel web

Ple municipal

 

ordinari

 

ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT

NÚM. DE SESSIÓ: 6 /2013

CARÀCTER:  ORDINÀRIA

 

Ordre del dia

 

$11.         Esborrany acta sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2013

       DICTÀMENS

    Àrea 1

$12.         Aprovació Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici 2012.

$13.          Expedient de rectificació de saldos d’obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats.

$14.         Execució sentència núm. 399/2011, dictada per la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en recurs protecció jurisdiccional núm. 390/2010.

Àrea 2

$15.          Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 481/2013, d’aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2013-2017.

    Àrea 4

$16.         Aprovació expedient de contractació i obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià.

Àrea 5

$17.         Acceptació de cessió de terreny destinat a vialitat al final del carrer Victor Font Gual.

$18.         Aprovació proposta de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) del municipi de  Teià.

$19.         Aprovació inicial Mapa de Soroll i proposta de Mapa de Capacitat Acústica

 

      PROSPOSTES

  1.     Àrea 1

$110.  Moció sobre la Soberania Fiscal de Catalunya

   Àrea 2

$111. Moció per a l’aclariment de la normativa laboral que afecte a les persones que col·laboren amb els Clubs i Entitats Esportives sense ànim de lucre, així com l’aplicació d’una moratòria sobre les inspeccions de Treball i Seguretat Social.

   Àrea 5

$112. Modificació Puntual Núm. 13 del  Pla General  d’Ordenació Urbana corresponent al sector La Plana de Teià.

$113. MOCIONS D’URGÈNCIA

 II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

$114.  Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm.  372/2013 a  la núm.  494/2013.

$115.      Donar compte de l’informe d’intervenció-tresoreria, de data  29-07-2013, corresponent al primer trimestre 2013, en aplicació de Llei 15/2012, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

$116.      Donar compte de l’informe d’Intervenció-Tresoreria de data  4-9-2013, corresponent al segon trimestre 2013, en aplicació de Llei 15/2012, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

$117.      Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost, corresponent al 1r. trimestre de 2013.

$118.    Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia ’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal

$119.  .  Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local,  amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal-

$120.  SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

                                Dia 19 de setembre  

                                       a les 20:30 hores

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.