Bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions a entitats 2012

Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 30 d’abril de 2012, s’ha resolt:

PRIMER.- APROVAR les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions en l'exercici 2012 per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o interèssocials, que compleixin els criterisgenerals i específics establerts en les bases, estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i simultàniament obrir la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions.

SEGON.-  DETERMINAR que l'eficàcia de la convocatòria s’ajornarà el temps que sigui necessari quan es formulin reclamacions pel sinteressats contra les referides bases generals i específiques per al seu atorgament.

TERCER.- AUTORITZAR la despeses destinada a l'atorgament de les subvencions per a l'exercici 2012, a persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o d’interès socials, per un import total màxim de 57.004,63 €, distribuïts en les partides del pressupost Municipal prorrogat de 2012, segons el següent detall:

ÀREA I PROGRAMA

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

ÀREA DE PARTICIPACIÓ

 

 

Joventut

200 3370 4890002

6.432,00 €

Cultura

210 3300 4890003

11.520,00 €

Esports

240 3400 4890004

20.624,63 €

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

 

 

Educació infantil i primària

430 3200 4890006

4.608,00 €

Educaciósecundària

430 3220 4890003

1.920,00 €

Gent Gran

410 2312 4890004

6.900,00 €

ÀREA D’HISENDA

 

 

Cooperació

100 2310 4890001

5.000,00 €

QUART.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis i web municipal aquestacord, així com del contingut de les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions i d’obertura de la convocatòria, determinant el termini màxim de presentació de sol·licituds el dia 1 de juny de 2012.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, donant-los trasllat d’una còpia de les bases generals i específiques aprovades i posant a la seva disposició tots els models necessaris per formalitzar la corresponent sol·licitud de subvenció.

SISÈ.- DONAR COMPTE dels anteriors acords al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que es convoqui.

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.