El Ple Municipal aprova provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals 2012

moneyEl Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 26 d’octubre de 2011, ha aprovat provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels Tributs municipals per a l’exercici del 2012.

Resultat de la votació:

  • GT:  cinc vots, a favor
  • CIU:  quatre vots, abstenció
  • ERC:  dos vots, abstenció
  • PSC: el regidor va excusar la seva assistència i, mitjançant correu electrònic,  va manifestar el seu parer, apuntant els aspectes que, sota el seu punt de vista, s’haguessin pogut modificar.
  • PP: un vot, a favor.

Prèviament, en la Comissió Informativa de l’Àrea 1-Promoció Econòmica, Comerç Hisenda i Mobilitat que va tenir lloc el dia 17 d’octubre de 2011, per part de l’oposició  no es va presentar cap proposta ni alternativa i es va manifestar la conformitat amb les propostes presentades per part de l’equip de govern.

Ara, de conformitat amb el que prevenen els articles 49, b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els acords provisionals, així com el text complert de les Ordenances Fiscals modificades, estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant trenta dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.

En el cas que no hi hagués cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu i es procedirà a la seva publicació juntament amb el text íntegre de les modificacions acordades.

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.