Impostos, taxes i preus per al 2016

Al darrer ple municipal del passat mes d’octubre vam revisar les ordenances municipals que regulen el catàleg d’impostos, taxes i preus sobre els quals té competències l’Ajuntament de Teià. El criteri general ha estat el de contenir la pressió fiscal tot i que diverses circumstàncies, com ara la progressiva i obligada pujada anual del 10% de la base imposable del valor cadastral o la desaparició del coeficient reductor pel càlcul de les plusvàlues, no hi han jugat a favor.

Tenint en compte aquests factors, les taxes, la més destacable de les quals és la de recollida d’escombraries, i els preus dels serveis, es mantindran sense canvis per a l’any 2016. Pel que fa als impostos, només variaran tres impostos: l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’impost sobre les plusvàlues i la part de l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE) que pot regular l’Ajuntament. Els canvis són els següents:

1)      Impost de Bens Immobles (IBI)
És l’impost que més impacte té en el pressupost. El criteri aplicat és el de manteniment de l’import recaptat total a l’exercici anterior, és a dir, l’Ajuntament recaptarà aproximadament la mateixa quantitat per aquest concepte que l’any 2015. Amb aquest fi, per als béns immobles de caràcter urbà el coeficient de càlcul passa d’un 0,815% el 2015 a un 0,797% per al 2016. Per tant, n’abaixem el coeficient. Tot i això, aquesta baixada no arriba a compensar la pujada de la base imposable del valor cadastral, per la qual cosa, l’efecte en cada cas particular variarà en funció del valor de la propietat. En termes generals, les propietats de menor valor cadastral tindran una lleugera pujada de l’impost i les de més valor, que han estat pagant un recàrrec del 4% els 4 darrers anys, tindran una lleugera baixada. Per als Béns Immobles de caràcter rural es manté el coeficient de l’any 2015.

2)      Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues)

En aquest cas, el coeficient del 2015 estava fixat en un 26%. Per al 2016, el coeficient passarà a ser del 23%. Aquesta reducció del coeficient no arriba a compensar la desaparició, el 2016, d’un coeficient reductor, que només es pot aplicar el 5 primers anys que segueixen a una revisió cadastral.

Al capítol d’exempcions, s’ha afegit a les ordenances l’exempció del pagament de l’impost en els casos de dació en pagament o d’execució hipotecària.

3)      Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Es tracta d’un impost del qual estan exemptes totes les activitats amb xifra de negoci inferior a 1.000.000 €. Per tant, no afecta els petits comerços. El valor que pot regular l’Ajuntament és el coeficient de situació, que varia segons la categoria del carrer on s’ubica l’activitat. El criteri a aplicar és el d’equiparar l’impost al d’altres ajuntaments del nostre entorn.

El 2015 el coeficient ha estat d’un 2 per als carrers de 1a categoria i d’1,8 per a la resta. Per a l’any 2016 el coeficient serà d’un 2,2 per als carrers de 1a categoria i d’un 2 per a la resta. En aquest sentit, entenem que la política de promoció econòmica de l’Ajuntament no ha de basar-se en preus baixos, sinó en bons serveis.

4)      Taxes de recollida d’escombraries
L’impacte al pressupost és força significatiu: 395.000 €.

Les nostres taxes d’escombreries són elevades i fóra bo de revisar-les. No obstant això, atès que es tracta d’una taxa, cal un informe justificatiu. Ara per ara, amb el procés d’adjudicació del nou servei integral de totes les fraccions encara obert, no sembla que estiguem en condicions d’elaborar una adequada valoració dels costos del servei de recollida d’escombraries que justifiqui l’adequació de la taxa.

Es proposa mantenir el quadre de taxes corresponent als serveis d’escombraries.

5)      Taxa de guals.

L’impacte al pressupost és moderadament significatiu: 65.000 €

La taxa de guals és, en realitat, una taxa que a grats trets compensa el desgast de la vorera per on passen els vehicles que accedeixen a la vivenda. El gual en si és irrenunciable, perquè ve determinat pel desmunt de la vorera que la situa a nivell de la calçada.

No hi ha criteris objectius que permetin revisar els costos de manteniment i justificar-ne una reducció.

Es proposa mantenir el quadre de taxes corresponent.

6)      Taxes per la prestació de Serveis esportius.
L’impacte al pressupost és moderadament significatiu: 119.000 €
La taxes corresponen a abonaments i lloguers de la piscina municipal i el poliesportiu.

7)      Altres taxes i preus.
Es proposa mantenir els quadres de taxes corresponents.

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.