Preinscripció i matriculació 2011-2012 a l'Escola Bressol Municipal Els Galamons

sillachinOFERTA DE PLACES CURS 2011-12

INFANTS NASCUTS AL 2011: 8 infants
INFANTS NASCUTS AL 2010: 18 infants
INFANTS NASCUTS AL 2009: 4 infants

Condicions d'accés (d'edat)

Tots els infants de 0 a 3 anys poden fer la preinscripció. L'edat mínima que han de tenir per accedir-hi és de 16 setmanes el dia 1 de setembre de l'any que s'inicia el curs (haver nascut abans del 30 d’abril de 2011).

Calendari de preinscripció i matriculació

El calendari és el següent:

 • Jornada de portes obertes: divendres dia 8 d’abril (de 17 a 19h)
 • Presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig.

dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12h, dimarts i dijous de 16 a 17h

 • Publicació de les llistes amb el barem: 20 de maig
 • Reclamacions a les llistes amb el barem: 23, 24 i 25 de maig
 • Sorteig del número de desempat: 26 de maig a les 17:30h a l'EBM Els Galamons
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera: 1 de juny
 • Període de matrícula: del 6 al 10 de juny

 

Criteris generals

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es realitza la preinscripció: 40 punts.
 • Proximitat del domicili:

a) Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.

b) Quan a instància del pare o la mare, tutor/a, guardador/a de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili familiar, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.

 • Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o la mare (o tutor/a), siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans: Quan l'alumne/a, el pare, la mare (el/la tutor/a), un germà o una germana de l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, 10 punts

Criteris de puntuació

Per ordenar les sol·licituds d'admissió i assignar les places del centre, quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat, primer els generals i després els complementaris.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Pel fet que l'alumne/a pateixi una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la malaltia celíaca: 10 punts.

Imprès i documentació

Per accedir per primera vegada a una llar d'infants o escola bressol cal presentar l'imprès de sol·licitud d'admissió. L'imprès de preinscripció estarà disponible properament a:

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.d7cfc336363a7af8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=0a915a9d0af2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0a915a9d0af2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Dins el període de presentació de sol·licituds cal presentar també la documentació acreditativa de totes les circumstàncies al·legades a la sol·licitud. En tots els casos que es demana original i còpia, l'original es retornarà un cop contrastat amb la còpia.

Només podeu presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Per a llars de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi.

Documentació que ha de presentar tothom

 1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d'identitat, passaport o llibre de família del país d'origen).
 2. Original i fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE.
 3. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.

Documents per acreditar el compliment dels criteris de baremació al·legats

Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

Proximitat del domicili de l'alumne/a o, si escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.

a) Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

b )Certificat o volant municipal de convivència de l'alumne només quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant;  si no coincideix amb la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern.

c) Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa.

Germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (el centre comprovarà directament aquestes circumstàncies).

S'entén que un/a pare/mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent contracte laboral. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.

Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.

a) Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. També s'admetran els certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

b) Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Malaltia crònica de l'alumne/a que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic: Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s'indiqui expressament que l'alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celíaca i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

Llocs on es pot presentar la sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentar preferentment a l'escola bressol municipal Els Galamons, els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12h, dimarts i dijous de 16 a 17h.

També es pot presentar a l'ajuntament, o als serveis territorials del Departament d'Educació en horaris de registre.

Matriculació

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula entre el 6 i l’ 10 de juny de 2011, ambdós inclosos. Si no es formalitza la matrícula durant aquest termini es considera que l'alumne/a renuncia a la plaça adjudicada.

Per formalitzar la matrícula heu de presentar la Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.

- Quan no es tingui el carnet de vacunacions, cal presentar un certificat mèdic oficial on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents.
- Si les nenes o els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Les persones que en el moment de fer la preinscripció van haver de presentar el resguard de renovació del DNI, han de presentar el DNI renovat, amb la nova adreça.

Si un/a alumne/a no pot presentar algun document per causes justificades, se'l matricula condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenteu la documentació pendent o no acrediteu que heu iniciat els tràmits de convalidació.

La matriculació s'ha de realitzar a l'escola bressol municipal Els Galamons, els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12h, dimarts i dijous de 16 a 17h.

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.