Convocatòria per a la contractació laboral temporal de personal per a la piscina municipal (estiu 2017)

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d’operaris de manteniment i conserges per la piscina municipal de Teià, durant el període d’obertura a la temporada d’estiu 2017.


- OPERARIS DE MANTENIMENT I NETEJA

Número de places: 2
Contracte: contracte laboral temporal
Jornada laboral: 50.76%. Jornada parcial de dilluns a diumenge, amb torns alternatius, sempre respectant el temps de descans establert legalment
Sistema de selecció: Concurs – Oposició
Funcions: Control de l’aigua de la piscina: Control del cloro, PH; Funcionament de les bombes , instal·lació elèctrica; Neteja de l’aigua; Neteja de l’entorn: escombrar, reg, buidat de papereres, etc.. ; Neteja d’espais comuns, vestuari, banys i dutxes.

- CONSERGE

Número de places: 2
Contracte: contracte laboral temporal
Jornada laboral: 100%
Sistema de selecció: concurs – oposició
Funcions: Control de les entrades. Suport al socorrista en fer complir les normes d’us de les instal·lacions; responsable del personal de manteniment i neteja; control i vigilància de tot el recinte de la Piscina municipal; reforç a la neteja de banys i vestuaris.

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per prendrepart en aquesta convocatòria, els/les aspirants hauran de complir, en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies, els requisits específics següents:
- Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, o d’altres estats membres, que en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, d’acord amb la legislació vigent.
- Haver complert els 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació.
- No haver estat inhabilitat/da per sentencia ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública. En cas de ciutadans que no posseeixin la nacionalitat espanyola, no haver estat sotmès a sanció disciplinaria o condemna penal que l’impedeixi en el seu estat l’accés a la Funció Pública (art. 2.2 de la Llei 17/1993).
- No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.
- No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
- Posseir el certificat d’escolaritat o equivalent. En el supòsit que s’aporti un títol equivalent a l’exigit, s’haurà d’adjuntar el certificat expedit pel Consell Nacional d’Educació que acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i ciència.
- Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell A Bàsic segons el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Aquells aspirants que amb la presentació de la sol·licitud no acreditin documentalment aquesta circumstància hauran de passar un examen per tal d’acreditar els coneixements de català. Per realitzar aquestes proves, el tribunal de valoració comptarà amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.
- Acreditar coneixement de llengua castellana : Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana del nivell C2. Aquest coneixement s’acredita mitjançant la superació de la prova o l’exercici establert a aquest efecte o la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació:
Certificat d’haver cursat l’educació primària i la secundària a l’Estat espanyol.
Diploma d’espanyol com a llengua estrangera (nivell C2 o equivalent), que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat per Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.
També estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de països en què la llengua castellana sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d’accés.
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds i han de mantenir-se durant tot el procés.

TERCERA. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció han de presentar instància normalitzada signada per l’aspirant en el Registre General d’aquest Ajuntament, abans del dia 26 de maig de 2017.
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
Els interessats hauran d’adjuntar a les instàncies la següent documentació:

a) Currículum vitae acadèmic i professional.
b) Acreditació de la nacionalitat: fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.
d) Fotocòpies confrontades de les titulacions que s’aportin.
e) Acreditació del nivell A de català
f) Acreditació dels coneixements de llengua castellana per als/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola
g) La documentació acreditativa, degudament confrontada, dels mèrits que s’al·leguin en la fase de concurs. Caldrà aportar contractes de treball, nomenaments i informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social i/o certificats de serveis prestats en cas de tenir experiències en l’Administració Pública.

Les persones que hagin treballats com a autònomes, hauran d’acreditar-ho mitjançant certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat laboral que correspongui i liquidació de l’IAE o pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d’activitat.
Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats ni tampoc els que no s’hagin al·legat o presentat juntament amb la instància de sol·licitud per prendre part en les proves selectives.
Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria, i el motiu o motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret 66/1999, de 9 de març.
La presentació de a sol·licitud suposa el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

QUARTA .- PROCÉS SELECTIU

El procés selectiu contindrà les següents FASES:
1a. fase: Fase d’oposició. Exercici teòric – pràctic
2a. fase: Fase de concurs. Valoració del currículum dels aspirants
3a. fase: Entrevista personal

1a fase. Exercici teòric – pràctic

Tindrà caràcter obligatori i eliminatori, qualificable de 0 a 10 punts. Consistirà en la resolució d’una prova teòrica, de dificultat adequada a la categoria del lloc de treball.
La puntuació mínima per a la superació de la prova serà de 5 punts; aquelles persones que no obtinguin la puntuació mínima requerida quedaran eliminades.

2a. fase. Valoració del currículum dels aspirants

La valoració es farà d’acord amb el barem que consta a continuació, sempre sobre la documentació acreditativa aportada per l’aspirant, la puntuació màxima serà de 3 punts.
a) Per l’experiència demostrada a l’Administració Pública o a l’empresa privada en el desenvolupament de funcions anàlogues a les de la plaça, a raó de 0,15 per mes treballat, fins un màxim de 1.5 punts.
b) Per l’experiència demostrada a l’Administració Pública o a l’empresa privada, en tasques diferents de les incloses a l’apartat a, però relacionades amb el lloc de treball, a raó d’0,10 punt per mes treballat, fins un màxim de 1.5 punts.

3a. fase Entrevista personal

Es realitzarà una entrevista personal als aspirants per valorar la seva adequació a les condicions específiques de la plaça. Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions pròpies del lloc de treball i aclariments sobre l'experiència professional de l'aspirant, i es podran valorar altres aspectes que s’exposaran als candidats abans de l’inici de l’entrevista. La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 5 punts.

CINQUENA- TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:
- President: Oficial supervisió serveis i manteniment de l’Ajuntament de Teià
- Vocals: Tècnic/a d’esports de l’Ajuntament de Teià, Cap brigada obres i serveis de l’Ajuntament de Teià, Encarregat de neteja i jardineria de l’Ajuntament de Teià
-Secretaria: Tècnic/a de Recursos Humans de l’Ajuntament de Teià

SISENA. INCIDÈNCIES

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. Tanmateix, també podrà decidir l'alteració de l'ordre de les proves si ho considera necessari pel millor desenvolupament del concurs oposició

SETENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I LLISTA D’APROVATS

La qualificació final de cada aspirant s’obtindrà sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d’oposició, les obtingudes a la fase de concurs i la obtinguda a la fase d’entrevista personal.
Finalitzada la qualificació dels aspirants, es publicarà en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal el resultat de la classificació de cada aspirant en funció de la puntuació obtinguda pel mateix.

Darrera modificació el
Tornar al principi

Convocatòries tancades

pam

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.