Convocatòria per la contractació laboral en pràctiques de cinc joves amb formació beneficiaris del programa de garantia juvenil, segons convocatòria del soc (tsf/1911/2016)

PRIMERA. Normes generals


És objecte de les presents bases la convocatòria amb caràcter temporal i a temps complert de cinc contractes en pràctiques remunerades a l’Ajuntament de Teià, també la creació d’una borsa de treball per a cobrir possibles necessitats fins al final del període de subvenció.

Les places referides estan adscrites a diferents departaments de l’Ajuntament de Teià i les tasques que té encarregades són les pròpies relacionades amb l’àmbit d’acció relacionat amb el(s) departament(s). I concretament:

- Àrea de Promoció econòmica / Turisme, cultura i patrimoni

Gestió de promoció econòmica. El contingut funcional del lloc de treball serà: Suport a la promoció, difusió i estimulació, en cooperació amb altres agents, programes i mesures que afavoreixin la promoció econòmica i la dinamització empresarial i turística del municipi, cercant un creixement econòmic sostenible.

Titulació requerida: Grau universitari (ciències econòmiques o socials); CFGM Gestió administrativa; CFGS Administració i finances; Nivell C de coneixements de llengua catalana

- Àrea de comunicació i TIC

Disseny gràfic. El contingut funcional del lloc de treball serà: Suport a la supervisió de la imatge corporativa de l'Ajuntament en tot tipus de documentació generada des de l'Ajuntament. Realitzar accions de suport en la imatge d'altres departaments (Joventut, cultura, ensenyament,...). Realitzar el disseny gràfic del material editat per l'Ajuntament: cartells, invitacions, tríptics, fulletons, etc.. sol·licitat pressupostos i fer el seguiment de la producció i distribució. Actualització del banc d'imatges de l'Ajuntament de Teià.

Formació en l'àmbit de (CFGM/CFGS/Grau universitari): Imatge i comunicació; Fotografia; Arts gràfiques i disseny gràfic; Disseny i producció editorial; Coneixement de programes informàtics d’edició i de disseny gràfic i la fotografia digital; Coneixements comunicació públic; Nivell C de coneixements de llengua catalana.

- Àrea de Serveis Municipals

El contingut funcional del lloc de treball serà: Realització del mobiliari urbà, senyalització, arbrat, etc...; Suport tècnic a la regidoria de serveis.

Titulació requerida: Enginyeria tècnica, CFGM o CFGS de la família d’edificació i obra civil o similar, CFGM o CFGS de la família d’Administració i gestió.

- Àrea de participació ciutadana

Dinamitzador de participació ciutadana: Suport a la planificació, coordinació i el seguiment de les diverses accions de participació ciutadana. Suport a la promoció i dinamització de la participació activa dels ciutadans de Teià de forma individual i col•lectiva, impulsant mecanismes i canals que afavoreixin la participación. Suport a l’elaboració, organització i execució de tallers de participació , jornades, trobades, i altres activitats similars per afavorir la participació de la ciutadania. Suport al recull del treball realitzat a les actuacions participatives realitzades i a la redacció de les memòries del procés. Suport a l’elaboració dels continguts per informar de les actuacions a la comissió de seguiment, a la comissió tècnica i a la ciutadania en general. Suport a l’anàlisi, avaluació i proposta de mecanismes i espais per a la participació part ciutadana. Donar suport en el procés d’elaboració del Pla de Participació Ciutadana.

Titulació requerida: Grau universitari (ciències econòmiques o socials); CFGS d’animació sociocultural i turística, CFGS mediació comunicativa, CFGM o CFGS de la família d’Administració i gestió.

Es valoraran coneixements relacionat amb: La capacitat de comunicació i relació amb la ciutadania; de processos, tècniques i metodologies de participació; de dinàmiques participatives. Es valorarà també la capacitat organitzativa i dinamitzadora, de diagnòstic i elaboració d’informes participatius, i capacitat per a recollir, sistematitzar i organitzar la informació.

- Àrea de Medi Ambient (Serveis Socials)

Suport tècnic en matèria de planificació, diagnosi i control mediambiental, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses, usuaris en general). Suport en l'elaboració de plans i programes de protecció i conservació del medi natural. Suport en l'inspecció, control i supervisió de la qualitat del medi al municipi i aquelles actuacions susceptibles d’afectar el medi ambient. Suport en el disseny i impuls d'accions d’educació i sensibilització en el coneixement i respecte al medi ambient (gestió de residus, aigua i energía)

Titulació requerida: Grau universitari de Ciències ambientals, Biologia o Geografia o titulació equivalent; CFGS d'educació i control ambiental; CFGM o CFGS de la família d’Administració i gestió.

Nivell C de coneixements de la llengua catalana.

Conclòs el procediment de selecció es redactarà un acta en la que determinarà l’ordre de puntuació, de major a menor, assolida pels candidats restant supeditat el nomenament a la concessió i aprovació de la subvenció, per part de la Generalitat de Catalunya, del programa regulada per la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Les bases reguladores són les que es preveuen a l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, en conseqüència l’ordre de puntuació no genera als aspirants cap dret subjectiu en cas de no concessió de la subvenció esmentada.

SEGONA. Jornada de treball i funcions


La durada dels contractes en pràctiques serà de 6 mesos no prorrogables, establint per cada contracte un període de prova d’1 mes.

El règim de dedicació serà de jornada completa, de dilluns a divendres (horari a determinar).

Retribucions a determinar en funció de la plaça i la categoria, amb un mínim del 60% de la retribució fixada per als treballadors de plantilla del mateix lloc de feina.

Les funcions i tasques a desenvolupar estaran relacionades amb la titulació corresponent i dins el marc de les funcions pròpies de cada àrea.

TERCERA. Condicions d’admissió d’aspirants

Per a poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits següents:

1. Estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i ser beneficiari d’aquest en el moment de realitzar la contractació. Els requisits d’accés al Programa són els següents:

• Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

• Estar empadronat a qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

• Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

• No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud (a fi de ser beneficiari del Programa).

• No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

• No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

• Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

2. Estar inscrit com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

3. Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

4. No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

5. Acreditar estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, o títol oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per l’exercici professional. En qualsevol cas, la titulació acreditada haurà de tenir una relació directa amb l’àrea del corresponent contracte en pràctiques.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquestes bases s’han de complir i acreditar en la data de presentació de la instància de participació en el procés selectiu i s’hauran de mantenir en la data immediatament anterior a l’inici del contracte.

QUARTA. Forma i termini de presentació d’instàncies

Les sol·licituds requerint prendre part en el corresponent procés de selecció en les que els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s’opti, es dirigiran a l’alcalde de l’Ajuntament de Teià, i es presentaran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, situat a les dependències de l’Ajuntament de Teià – Carrer Pere Noguera 12; o bé mitjançant el procediment que regula l’article 38.4 de la Llei 30/1992, fins el dia 7 de novembre de 2016.

Les bases íntegres es publicaran al web i al tauler electrònic de l’Ajuntament.

En cas que per a la presentació de sol·licituds es faci servir el procediment regulat a l’article 38.4 l’aspirant haurà de remetre el mateix dia en què presenti la sol·licitud, la documentació escaneja més el comprovant de correus, consignant nom i convocatòria, via correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

La documentació que l’aspirant ha de presentar juntament amb les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu és la següent:

1. Sol·licitud adreçada a l’alcalde-president, amb indicació expressa del procés selectiu al que es presenta.

2. Fotocòpia del document nacional d'identitat, NIE o passaport.

3. Fotocòpia compulsada de la titulació exigida. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal que estigui homologat per part del Ministeri d’Educació i que se’n presenti la corresponent traducció jurada.

4. Certificat de beneficiari del Programa de Garantia Juvenil o document acreditatiu de sol·licitud d’inscripció al sistema de Garantia Juvenil.

5. Certificat de Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO).

6. Currículum del candidat, que ha de contenir, a més de les dades que vulgui fer constar perquè pugui valorar-les el tribunal qualificador, els certificats i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats segons els barems establerts a les presents bases. Pel que fa a l’experiència laboral, s’ha d’aportar la història de vida laboral, emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social i fotocòpia de qualsevol document que acrediti el temps treballat i la categoria professional i/o les funcions desenvolupades en cada lloc de treball. Pel que fa a la formació, s’han d’aportar les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent. En relació a les experiències de voluntariat cal acreditar- ho mitjançant certificats. En el cas que s’al·legui una titulació emesa a l’estranger, la persona aspirant haurà d’aportar certificat oficial de reconeixement o convalidació a Espanya. L’experiència laboral o la formació que s’al·leguin en el procés però que no resultin acreditades mitjançant la documentació adient no seran objecte de valoració.

CINQUENA. Admissió d’aspirants

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’alcalde-president dictarà resolució dins el termini dels 2 dies hàbils següents, declarant aprovada la llista provisional amb les persones admeses i excloses.

La publicació de la citada resolució es farà al web i al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de Teià i concedirà un termini de dos dies hàbils per a presentació d’esmenes i possibles reclamacions i/o al·legacions per part dels interessats. Les que s’hi presentin s’hauran de resoldre per la Presidència dins del termini dels tres dies hàbils següents al de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, transcorregut el qual sense que s’hagi dictat resolució, s’han d’entendre desestimades les possibles al·legacions o reclamacions presentades.

Les al·legacions o reclamacions seran acceptades o refusades en la resolució en la qual s’aprovi la llista definitiva que es farà pública en la mateixa forma indicada per a la llista provisional.

SISENA. Tribunal qualificador

Quant a l’òrgan de selecció cal tenir en compte el que disposa l’article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, que estableix que «els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres.

El personal de selecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no poden formar part dels òrgans de selecció.

L’abstenció i recusació dels membres del tribunal serà de conformitat amb els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres seran personalment responsables de l’objectivitat del procediment, de l’estricte compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la realització i qualificació de les proves i publicació dels seus resultats.

Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de l’aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el què s’ha de fer en els casos no previstos, seran resolts pel tribunal, per majoria.

- El tribunal estarà format per:

- Un/a tècnic/a de l’Ajuntament de Teià de l’àrea de joventut

- Un/a tècnic/a de l’Ajuntament de Teià de l’àrea de Serveis Socials

- Un tècnic/a de l’Ajuntament de Teià de l’àrea de Recursos Humans

Actuaran com a Secretari /ària un funcionari/ària de l’Ajuntament de Teià, de l’àrea de Serveis Generals.

SETENA. Sistemes de Selecció i Desenvolupament dels Processos

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procediment de selecció és el de concurs-oposició, que consisteix en valorar, d’acord amb el barem inclòs en la convocatòria, determinades condicions de formació, mèrits o nivells d’experiència, relacionats amb les característiques de la plaça que es cobreix i amb les feines a desenvolupar.

Els mèrits al·legats per l’aspirant només podran ser avaluats si estan degudament acreditats documentalment, segons especifica la base quarta d’aquestes bases i amb referència al dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb els barems següents:

a) Formació extraordinària: cursos de formació, màster, postgrau, especialitzacions, segones titulacions i successives, rellevants i relacionats amb la titulació principal: màxim 5 punts.

Per cada 10h de formació o crèdit ECTS: 0,10 punts.

b) Experiència acreditada: màxim 5 punts.

Per serveis prestats en llocs de treball relacionats amb la formació: 0,10 punts per mes treballat.

c) El tribunal si ho considera convenient podrà realitzar una entrevista amb els aspirants podent atorgar una puntuació màxima de 5 punts.

d) El tribunal si ho considera convenient podrà realitzar una prova escrita als aspirants podent atorgar una puntuació màxima de 5 punts.

VUITENA. Coneixements de la llengua catalana

Els aspirants han de conèixer de forma suficient la llengua catalana, en el grau corresponent a les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria.

NOVENA, Relació d’aprovats, presentació de documents i formalització del contracte

Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública la relació d’aprovats per ordre de puntuació en el taulell electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de Teià la qual serà una relació d’aspirants i puntuació atorgada.

Si així ho considera l’Ajuntament de Teià, els aspirants proposats aportaran davant de l’Administració, en el moment de signar contracte, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria.

Els qui dins del termini indicat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació o d’aquesta se’n dedueixi que els falta algun dels requisits exigits, no poden ser contractats, quedant anul·lades totes les actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en que pugui haver incorregut per falsedat en les seves sol·licituds de participació.

DESENA. Incidències

Les presents bases i convocatòria poden ser impugnades de conformitat amb el què estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Així mateix, la jurisdicció competent per a resoldre les controvèrsies en relació amb els efectes i la resolució del contracte laboral serà la jurisdicció social.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes davant del president, previ al contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del

Jutjat Contenciós Administratiu o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, a partir de l’endemà de la publicació del seu anunci (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

Per allò que no preveuen les bases serà d’aplicació el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, la Llei 7/2007, de 12 abril de l’estatut bàsic de l’empleat públic, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i el Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.
Darrera modificació el
Tornar al principi

Convocatòries tancades

pam

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.