Convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent interí de la Policia Local de Teià

Convocatòria per a la provisió mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça d'agent interí dela Policia Local de Teià i formació d'una borsa de reposició

El termini de presentació d'instàncies és fins L'11 d'abril

 

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Es la provisió pel sistema de concurs oposició lliure d'una plaça d'agent de la Policia Local en règim d'interinitat, mes les vacants que es poguessin produir abans de la finalització del procés selectiu i que serien incrementades mitjançant decret de l'Alcalde, enquadrades dins l'escala administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació C2, de la plantilla de personal, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

El procés de selecció es regirà per aquestes bases específiques, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, i d'acord amb el que s'estableix als articles 31.2.a i 32 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Aquesta convocatòria es troba inclosa en l'excepcionalitat que disposa l'article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, en tant que es tracta d'una necessitat urgent i inajornable que afecta el servei públic essencial com és la seguretat ciutadana.

Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

2.- CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES

Tipus de personal: Funcionari
Denominació: Agent de Policia Local
Grup: C2
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Policia local
Sistema de selecció: concurs-oposició lliure
Retribucions: les que corresponguin d'acord amb la relació de llocs do treball i la legislació vigent
Lloc de treball: Agent Policia Local

3.- REQUISITS ESPECÍFICS

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir els requisits següents:

3.1.- Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
3.2.- Haver complert 18 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa
3.3.- Complir les condicions exigides per exercir les funcions encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
3.4.- No haver tingut condemna per cap delicte. No tenir inhabilitació per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
3.5.- No patir cap malaltia ni tenir cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions encomanades, d'acord el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
3.6.- Tenir una alçada mínima de 1.65 m. les dones i 1.70 m. els homes.
3.7.- Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions; títol de graduat escolar, en educació secundaria obligatòria (ESO), títol de graduat escolar (EGB), formació corresponent a cicles formatius de grau mitja, títol corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit, haurà d'acreditar-se mitjançant la certificació expedida pel Ministeri d'Educació que ho acrediti.
3.8.- Ester en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B
3.9.- Tenir la capacitació i posseir el grau de coneixements de la llengua catalana, exigit, d'acord amb el que s'estableix a l'article 121 l'annex del Decret 161/2002, d'11 de juny. Ha de tenir coneixements de nivell B (nivell Intermedi de català). Si la persona candidata no acredita documentalment els coneixements de llengua catalana haurà de superar una prové especifica de coneixements de llengua catalana de nivell B (nivell intermedi de català) de la Direcció de Política Lingüística que el resultat de la qual serà d'apte/a o no apte/a. L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocopia de la documentació esmentada. L'apartat 3.4 es podrà acreditar aportant el model de declaració, degudament omplert, que està disponible en l'apartat d'oferta pública de la pàgina web de l'ajuntament de Teià (www.teia.cat).

Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia de la presentació de sol·licituds.

Més als documents adjunts

Darrera modificació el
Tornar al principi

Convocatòries tancades

pam

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.